Preglej vse novice

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za gradnjo na kmetijskih zemljiščih

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je prejela pobudo skupine investitorjev za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: OPPN). Zakon o kmetijskih zemljiščih lokalni skupnosti omogoča, da z OPPN načrtuje gradnjo na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so v zakonu posebej navedeni.

Mestna občina Koper je na podlagi prejete pobude in v skladu s 108. in 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) objavila Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo na kmetijskih zemljiščih, ki bo na spletni strani Mestne občine Koper objavljen od 28. 5. 2021 do vključno 11. 6. 2021.

V času objave izhodišč lahko zainteresirana javnost poda pisne pripombe in predloge na naslov Mestna občina Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si s pripisom “3505-27/2017 – Pripombe na izhodišča za pripravo »OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih«). Rok za oddajo pripomb in predlogov je do vključno 11. 6. 2021.

Gradivo javne objave je dostopno tukaj.