Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Poziv lastnikom k rednem odstranjevanju prekomerne zarasti na bregovih, plavja, odpadkov ter drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo in Luko Koper, d.d. je na podlagi Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 –ZNOrg, 31/18 –ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) in Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13, 25/14, 3/18, 41/18, 62/19, 51/21) sklenjena Koncesijska pogodba za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča št. 2411-08-800011 z dne, 8. 9. 2008.

Znotraj koprskega tovornega pristanišča oziroma v koncesijskem območju sta z dnem, 3. 4. 2021,  tudi nepremičnini s parc. št. 878/63 in 878/19, obe k.o. 2594 – Ankaran, ki v naravi predstavljata depresijsko črpališče Ankaran – Bertoki.

Vse lastnike ali upravljavce nepremičnin/-e, ki v naravi predstavlja/-jo kanal, jašek idr., po katerem se meteorne vode stekajo do depresijskega črpališča Ankaran – Bertoki, pozivamo, da redno odstranjujejo prekomerne zarasti na bregovih, redno odstranjujejo plavje, odpadke in druge opuščene ali odvržene predmete in snovi oziroma opravijo vsa druga potrebna dela in aktivnosti, v izogib možnosti nastanka škode na depresijskem črpališču Ankaran – Bertoki na območju, kjer le-to preprečuje negativne vplive voda.

V kolikor dela ne bodo pravočasno in primerno izvedena, opustitev pa bi lahko povzročila nastanek škode na depresijskem črpališču Ankaran – Bertoki, bo Luka Koper, d.d. lastnika, drugega posestnika ali upravljavca nepremičnine pisno pozvala na takojšnjo izvedbo zgoraj zaprošenih del ter o tem obvestila pristojno lokalno skupnost.