Preglej vse novice

Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper

Kategorija: Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je prejela pobudo skupine investitorjev za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: OPPN na KZ). Zakon o kmetijskih zemljiščih lokalni skupnosti omogoča, da s pripravo prostorskega akta načrtuje gradnjo na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so v zakonu posebej navedeni.

Mestna občina Koper je s tem namenom pristopila k pripravi OPPN na KZ in skladno s 119. v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZUreP-2) objavlja Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper. Določila in usmeritve za pripravo OPPN na KZ v Mestni občini Koper so povzeti v dopolnjenih Izhodiščih za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo podjetje IB Studio, d.o.o., Kampel 114, Koper, pod številko projekta 22/17 v mesecu avgustu 2021. Izhodišča so dopolnjena skladno s Stališči do pripomb in predlogov prejetih med javno objavo osnutka izhodišč, ki je potekala od 28. 5. 2021 do vključno 11. 6. 2021. in se s tem sklepom potrdijo.