Preglej vse novice

Priznanje 15. maj Stanislavu Mahnetu

Kategorija: Splošno
Datum objave:
seja občinskega sveta 28. marca 2024

Občinski svet Mestne občine Koper je na današnji seji določil prejemnike najvišjih občinskih priznanj za letos. Priznanje 15. maj bo prejel upokojeni zdravnik Stanislav Mahne za izjemen prispevek k razvoju kirurgije v slovenski Istri, za njegovo neprekinjeno predanost in humanitarno delo z bolniki ter za izkazane vrednote spoštovanja, skromnosti in skrbi za skupnost. Letos bodo podelili tudi tri Priznanja z veliko plaketo.

Stanislav Mahne, rojen leta 1942 v Brkinih, se je pri trinajstih letih preselil v Koper, kjer še danes živi s svojo družino. Kot zdravnik je najprej služboval v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, nato pa vse do svoje upokojitve kot specialist splošne kirurgije v Splošni bolnišnici Izola.

Mahne je v naš prostor pripeljal pro bono ambulanto in s tem zagotovil brezplačno obravnavo številnim domačin in tujim bolnikom. V ambulanti pogosto deluje tudi sam. Letošnji občinski nagrajenec je poznan kot skromen in priljubljen zdravnik, ki vseskozi strokovno in humano opravlja svoje delo, v prvi vrsti z mislijo na dobrobit pacienta, še izhaja iz obrazložitve nagrade.

Priznanja z veliko plaketo bodo po sklepu občinskega sveta prejeli Zveza kulturnih društev MOK za krepitev pripadnosti in identitete občanov v lokalni skupnosti s pomočjo umetniško kulturnega izražanja, Marcel Djurdjevič za obuditev rokometnega športa v Kopru in njegovo delo z mladimi športniki ter Aleš Sedmak za spodbujanje razvoja kulture z nesebično predanostjo likovni umetnosti.

Občinske svetnice in svetniki so med drugim sprejeli tudi odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurjih s poplavami v letu 2023. Tako bodo občani za škodo na kmetijskih zemljiščih, ki je presegla vrednost 2000 evrov, prejeli 500 evrov finančne pomoči, za škodo na stanovanjskih objektih med 2000 in 5000 evrov bodo prejeli 880 evrov, za škodo nad 5000 evrov pa 1600 evrov pomoči. Za škodo na nestanovanjskih objektih in na infrastrukturnih objektih, ki znaša več kot 10.000 evrov, bodo deležni finančne pomoči v višini 880 evrov.

Svetnice in svetniki so med drugim sprejeli sklep o spremembi načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2024-2027 tako, da se v okviru programa spodbujanja rabe obnovljivih virov energije doda postavitev sončnih elektrarn na skupno sedmih javnih objektih na območju občine. Gre za več objektov osnovnih šol ter vrtca in športne dvorane na Škofijah. Mestna občina si namreč prizadeva, da bi tako zaradi nižjih stroškov uporabnikov kot tudi zaradi zagotavljanja čim manjše stopnje energetske odvisnosti celotne skupnosti od fosilnih goriv bila izraba sončne energije v energetske namene še bolj izkoriščena.

Občinski svetniki in svetnice so sprejeli tudi poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2023, po katerem bodo presežek prihodkov nad odhodki po Fiskalnem pravilu, ki znaša dobrih 408 tisoč evrov, uporabili za financiranje naložbe v izgradnjo stanovanjskega objekta Nad Dolinsko.

Obenem so sprejeli tudi rebalans poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2024, po katerem se predvideni odhodki povečujejo za dobrih 220 tisoč evrov, posledično pa se predvideni presežek prihodkov nad odhodki zmanjša na slabih 88 tisoč evrov. Rebalans je bil potreben zaradi – spremembe obrestnih mer dveh posojil, najetih pri Stanovanjskem skladu RS, in nakupa skupno petih parkirnih mest v garažni hiši Zeleni park 1 – treh za lastne potrebe in dve za potrebe drugega poslovnega prostora, ki ga namerava sklad prodati skupaj s parkirnima mestoma.

Občinski svet je med drugim izdal soglasje Obalnim lekarnam Koper k nakupu prostora v objektu Zeleni park II za potrebe delovanja lekarne po nakupni ceni 2030 evrov na kvadratni meter brez davka oziroma za skupno 238.322 evrov.

Prav tako se je občinski svet seznanil s poročilom Posvetovalne skupine Svet za invalide MOK o izvajanju akcijskega načrta za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v koprski občini za leti 2022 in 2023.

Svetnice in svetniki so obenem sprejeli sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena več nepremičninam na območjih katastrskih občin Marezige, Plavje, Semedela, Sveti Anton, Truške in Vanganel. Pri tem so vzpostavili status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za več nepremičnin v katastrski občini Bertoki.

Foto: MOK