Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2019 št. 478-104/2018 z dne 21.2.2019 objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

 1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

 

Mestna občina Koper, matična številka 5874424000, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan

Aleš Bržan.

 

 1. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 2.1. Predmet javne dražbe je nepremičnina z ID znakom: del stavbe 2606-110-9, v izmeri 57,35 m2, na naslovu Stritarjeva ulica 3, v Kopru, stoječa na parc. št. 380/9, k.o. Semedela.

Nepremičnina na naslovu Stritarjeva ulica 3, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja. Nepremičnina z ID znakom: del stavbe 2606-110-9 se nahaja v pritličju trietažnega objekta (P+1+delno M) v spodnji Semedeli. Prostori so zelo visoki, saj merijo 3,44 m, zračni, vendar potrebni temeljite prenove. Zunanjost celotnega objekta, fasada, žlebovi in streha, je urejena. Predmetna nepremičnina je bila nazadnje oddana v najem za izvajanje storitvene dejavnosti.

Nepremičnina s parc. št. 380/9, k.o. Semedela, se nahaja na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/2015, 49/2015).

Izklicna cena: 63.796,00 € (z besedo: triinšestdesettisoč sedemstošestindevetdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 12.759,20 €  (z besedo: dvanajsttisoč sedemstodevetinpetdeset evrov in 20/100)

 

 

2.2. Predmet javne dražbe je nestanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije b.š. in zemljišče s parc. štev. 6439 o. Škofije (ID znak 2595 6439), v skupni  izmeri 833 m2.

Nepremičnina, nestanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije b.š. in zemljišče  s parc. štev. 6439 k.o. Škofije, ki obsega zemljišče pod stavbo v izmeri 90 m2 in zemljišče 743 m2, vse v skupni izmeri 833 m2, številka stavbe 2595-1767,  se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Spodnje Škofije. V naravi gre za shrambo, ki je v uporabi ter zemljišče.

Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001, 24/2001,  Uradni list RS, št. 49/2005, 95/2006, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016 – v nadaljevanju PUP Koper).

Izklicna cena: 69.012,00 € (z besedo: devetinšestdesettisoč dvanajst evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 13.802,40  € (z besedo:trinajsttisoč osemstodva evra in 40/100)

 

 

2.3. Predmet javne dražbe je stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 149A, s parc. štev. 6440 o. Škofije (ID znak 2595 6440), v izmeri 76 m2.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Spodnje Škofije 149A, s parc. štev. 6440 k.o. Škofije, ki obsega zemljišče pod stavbo v izmeri 76 m2, številka stavbe 2595-914,  se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Spodnje Škofije. V naravi gre za stanovanje v krajni vrstni hiši, ki je v uporabi.

Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 35.796,00 € (z besedo: petintridesettisoč sedemstošestindevetdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina:  7.159,20 € (z besedo: sedemtisočstodevetinpetdeset evrov in 20/100)

 

 

2.4. Predmet javne dražbe je nestanovanjska stavba na naslovu Topolovec b.š., s parc. štev. *90    

 k.o. Topolovec (ID znak 2622 *90), v izmeri 68 m2.

Nepremičnina, nestanovanjska stavba na naslovu Topolovec b.š., s parc. štev. *90 k.o. Topolovec,  se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, zaselek Žrnjovec. V naravi gre za dotrajano gospodarsko poslopje.

Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 14.614,00 € (z besedo: štirinajsttisoč šeststoštirinajst evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 2.922,80 €  (z besedo: dvatisoč devetstodvaindvajset evrov in 80/100)

 

 

2.5. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1111/42, k.o. Hribi (ID znak parcela 2590 1111/42), v izmeri 752 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini in se ureja po določilih PUP Koper.

V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s parc. št. 1111/42, k.o. Hribi vpisana neprava stvarna služnost vodovodnega priključka v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1155/2 k.o. Hribi, ter neprava stvarna služnost, v korist Elektro primorska d.d., ki pa v naravi ne obstajata.

Nepremičnina s parc. št. 1111/42, k.o. Hribi je komunalno neopremljena.

Izklicna cena: 44.203,00 € (z besedo: štiriinštiridesettisoč dvestotri  evre 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 8.840,60 €  (z besedo: osemtisoč osemstoštirideset evrov  in 60/100)

 

 

2.6. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1222/18, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 1222/18), v izmeri 378 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Marezige in se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 23.284,00 € (z besedo: triindvajsettisoč dvestoštiriinosemdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 4.656,80 €  (z besedo: štiritisoč šeststošestinpetdeset evrov  in 80/100)

 

 

2.7. Predmet javne dražbe je nepremičnina – ruševina s parc. št. 3365/1, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 3365/1), v izmeri 36 m2 ter nepremičnina s parc. št. 3256, k.o. Marezige (ID znak parcela 2611 3256), v izmeri 176 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Marezige in se urejata po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: za nepremičnino s parc. št. 3365/1, k.o. Marezige znaša 19.283,00 €, za nepremičnino s parc. št. 3256, k.o. Marezige pa 22.650,00 €, skupna izklicna cena znaša 41.933,00 € (z besedo: enainštiridesettisoč devetstotriintrideset evrov 00/100).

Cena za nepremičnino s parc. št. 3365/1, k.o. Marezige ne vključuje 2% davek na promet nepremičnin in cena za nepremičnino s parc. št. 3256, k.o. Marezige ne vključuje 22% DDV, ki ju plača kupec.

Varščina: 8.386,60 €  (z besedo: osemtisoč tristošestinosemdeset evrov in 60/100)

 

 

2.8. Predmet javne dražbe je solastniški delež ½ na nepremičnini s parc. št. 2278, k.o. Osp (ID znak 2597 2278), v celotni izmeri 230 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Osp in se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 3.450,00 € (z besedo: tritisoč štiristopetdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 690,00 €  (z besedo: šeststodevetdeset evrov 00/100)

 

 

2.9. Predmet javne dražbe je solastniški delež 2/3 na nepremičnini s parc. št. 3201, k.o. Osp (ID znak 2597 3201), v celotni izmeri 58 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Osp in se ureja po določilih PUP Koper.

Izklicna cena: 1.160,00 € (z besedo: tisoč stošestdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 232,00 €  (z besedo: dvestodvaintrideset evrov 00/100)

 

 

2.10. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 1319/52, k.o. Plavje (ID znak 2589 1319/52), v izmeri 322 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev z oznako KT-11, na območju za promet in zveze in se ureja po določilih PUP Koper in po določilih Odloka o lokacijskem načrtu obalna cesta odsek Škofije-križišče Ankaran (Uradne objave, št. 4/1993, Uradni list RS, št. 77/2012).

Po južnem delu nepremičnine poteka nadzemni vod elektroenergetskega omrežja, po skrajnem jugozahodnem delu ter severnem delu nepremičnine pa vod fekalne kanalizacije, ki nista vpisana v zemljiški knjigi.

Kupec nepremičnine bo pri podpisu pogodbe dovolil vpis služnosti vzdrževanja in uporabe fekalne kanalizacije, ki poteka po nepremičnini s parc. št. 1319/52, k.o. Plavje, v korist Mestne občine Koper.

Izklicna cena: 26.021,00 € (z besedo: štiridesettisoč osemstopetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 5.204,20 €  (z besedo: pettisoč dvestoštiri evrov in 20/100)

 

 

2.11. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 957/1, k.o. Pomjan (ID znak 2609 957/1), v izmeri 860 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan in se ureja po določilih PUP Koper.

Nepremičnina s parc. št. 957/1, k.o. Pomjan je delno komunalno opremljena. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.  Po južnem delu nepremičnine poteka nadzemni vod elektroenergetskega omrežja, ki ni vpisan v zemljiški knjigi.

Izklicna cena: 40.845,00 € (z besedo: štiridesettisoč osemstopetinštirideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 8.169,00 € (z besedo: osemtisoč stodevetinšestdeset evrov 00/100)

 

 

2.12. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 2844/4, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2844/4) in s parc. št. 2844/5, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 2844/5), v skupni izmeri 1302 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan in se ureja po določilih PUP Koper.

V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s parc. št. 2844/4, k.o. Semedela vpisana neprava stvarna služnost dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2837/12, k.o. Semedela.

Nepremičnini sta delno komunalno opremljeni. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 83.601,00 € (z besedo: triinosemdesettisoč šeststoen evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 16.720,20 €  (z besedo: šestnajsttisoč sedemstodvajset evrov in 20/100)

 

 

2.13. Predmet javne dražbe je nepremičnini s parc. št. 1081/9, k.o. Škofje (ID znak parcela 2595 1081/9) in s parc. št. 1089/9, k.o. Škofije (ID znak parcela 2595 1089/9), v skupni izmeri 860 m2.

Predmetni nepremičnini se po planskih aktih Mestne občine Koper nahajata v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije in se ureja po določilih PUP Koper.

Predmetni nepremičnini se nahajata na območju, kjer je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Izklicna cena: 69.660,00 € (z besedo: devetinšestdesettisoč šeststo evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 13.932,00 €  (z besedo: trinajsttisoč devetstodvaintrideset evrov 00/100)

 

 

2.14. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 948/8, k.o. Šmarje (ID znak parcela 2608 948/8), v izmeri 37 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja pred večstanovanjskim objektom na naslovu Šmarje 1A in 1D. Nepremičnina je v uporabi. Na njej je postavljen pritlični montažni objekt za potrebe parkiranja.

Izklicna cena: 2.368,00 € (z besedo: dvatisoč tristooseminšestdeset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 473,60 €  (z besedo: štiristotriinsedemdeset evrov in 60/100)

 

 

2.15. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 948/9, k.o. Šmarje (ID znak parcela 2608 948/9), v izmeri 38 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja pred večstanovanjskim objektom na naslovu Šmarje 1A in 1D. Nepremičnina je v uporabi. Na delu je postavljen pritlični zidani objekt za potrebe parkiranja.

Izklicna cena: 2.432,00 € (z besedo: dvatisoč štiristodvaintrideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 486,40 €  (z besedo: štiristošestinosemdeset evrov  in 40/100)

 

 

2.16. Predmet javne dražbe je nepremičnina s parc. št. 948/10, k.o. Šmarje (ID znak parcela 2608 948/10), v izmeri 38 m2.

Predmetna nepremičnina se po planskih aktih Mestne občine Koper nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje in se ureja po določilih PUP Koper. Nepremičnina se nahaja pred večstanovanjskim objektom na naslovu Šmarje 1A in 1D. Nepremičnina je v uporabi. Na nepremičnini je postavljen pritlični zidani objekt za potrebe parkiranja.

Izklicna cena: 2.432,00 € (z besedo: dvatisoč štiristodvaintrideset evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 486,40 €  (z besedo: štiristošestinosemdeset evrov  in 40/100)

 

 1. IZHODIŠČNO NADOMESTILO

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

 

 1. POGOJI PRODAJE

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico.

Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

 

 1. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

 1. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 25.4.2019 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, s pričetkom ob 10.00 uri.

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

 

 1. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom RS, postane lastnik nepremičnin, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • predloži izpisek iz sodnega registra oz. AJPES-a, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik;
 • predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko na vpogled, če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
 • predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

 1. VARŠČINA

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4781532019….. (dodati zap. št. nepremičnine), z navedbo »plačilo varščine – zap. št. …….«.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 20.4.2019. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe obdrži varščino.

 

 1. DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 1. DODATNA POJASNILA:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v času uradnih ur  (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) in sicer:

 • pod točko 2.1, na tel. št. 05/6646-286, kontaktna oseba je Patricija Butinar Griparič,
 • pod točko 2.2, 2.3, 2.4, na tel. št. 05/6646-290, kontaktna oseba je Eleonora Benčič,
 • pod točko 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič,
 • pod točko 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, na tel. št. 05/6646-284, kontaktna oseba je Andreja Knez Babič,
 • pod točko 2.14, 2.15, 2.16, na tel. št. 05/6646-315, kontaktna oseba je Barbara Božič.

 

 1. STROŠKI VEZANI NA POGODBO

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

 1. DRUGI POGOJI

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

 1. ZAKONSKA PODLAGA

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si .

 

 

                                                                                         Ž U P A N

              Aleš Bržan