Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok za vplačilo varščine: 25. 5. 2021
Datum objave:

Predmet javne dražbe so nepremičnine:

  • s parc. št. 1822/11, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 1822/11), v izmeri 2098 m2,
  • s parc. št. 1823/19, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 1823/19), v izmeri 29 m2,
  • s parc. št. 1834/13, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 1834/13), v izmeri 739 m2,
  • s parc. št. 1834/14, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 1834/14), v izmeri 115 m2,
  • s parc. št. 1835/16, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 1835/16), v izmeri 31 m2,
  • s parc. št. 4590/4, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 4590/4), v izmeri 399 m2 in
  • s parc. št. 6507/6, k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 6507/6), v izmeri 1831 m2,

v skupni izmeri 5242 m2.

 

Izklicna cena: 753.426,00 € (z besedo: sedemstotriinpetdesettisoč štiristošestindvajset evrov  00/100). Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

Varščina: 150.685,20 €  (z besedo: stopetdesettisoč šeststopetinosemdeset evrov 20/100)

 

Nepremičnine se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, z oznako KS-24, ki se ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/94, 24/98, 40/03, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08, 5/17- spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju ZN nad Dolinsko).

Prostorski akt na tem območju predvideva gradnjo večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori Ob Dolinski cesti, maksimalna etažnost in višinski gabariti novih stavb: – K + P + 3 za stanovanjske stavbe tipa B (večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori ob Dolinski cesti); pri čemer je klet v celoti vkopana etaža, etaža, vkopana s treh strani, pa se šteje za pritličje. Višinsko umeščanje stavb v prostor smiselno upošteva in se prilagaja višinskemu poteku cestne in ostale infrastrukturne mreže, da je možno priključevanje nanje.

Po skrajnem severnem delu parc. št. 6507/6, k.o. Semedela poteka meteorna kanalizacija, za katero služnost ni vpisana v zemljiški knjigi. Kupec nepremičnin bo pri podpisu prodajne pogodbe dovolil vpis služnosti vzdrževanja in uporabe meteorne kanalizacije, ki poteka po nepremičnini, ki je predmet prodaje.

V zemljiški knjigi je pri nepremičninah s parc. št. 1822/11, 1823/19 in 1834/13, k.o. Semedela, ki so nastale po parcelaciji parc. št. 1822/7, 1823/1 in 1834/3, k.o. Semedela, vknjiženih več stvarnih služnosti. Novo nastale nepremičnine v naravi niso obremenjene z vpisanimi služnostmi. Mestna občina Koper je pričela z izbrisom vseh vpisanih stvarnih služnosti, saj bo služnost vpisana le na nepremičninah, po katerih dejansko poteka in niso predmet prodaje.

Javna dražba se bo vršila v petek, 28. 5. 2021 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, s pričetkom ob 10.00 uri.

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: IBAN SI56 01250 0100005794, BIC koda: BSLJSI2X, obvezni sklic na številko 00 4781902021, z navedbo »plačilo varščine«.

Varščino je potrebno vplačati na račun Mestne občine Koper najpozneje tri dni pred začetkom javne dražbe oz. do vključno 25. 5. 2021. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe ali k dražbi ne pristopi, organizator javne dražbe obdrži varščino.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05/6646-289, kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradni list RS, št. 5/2017)