Preglej vse objave

Javna objava za delovno mesto Finančnik VII/1

Interesno področje: Finance
Datum objave:

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08–ZTFI-A, 69/08–ZZavar-E, 40/12 – ZUJF,  158/20-ZIntPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13–popr., 47/15–ZZSDT, 33/16–PZ-F, 52/16, 15/17–odl. US in 22/19–ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

FINANČNIK VII/1
v Oddelku za finance in proračun v Uradu za finance in računovodstvo (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
  • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
  • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami).

Pisna prijava mora vsebovati:

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 8 mesecev delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
  3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
  4. izjavo o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
  5. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo. Delovne izkušnje in izobrazba se naknadno dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih mora biti razviden čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih kjer Mestna občina Koper opravlja svoje naloge ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: »Finančnik VII/1« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

ŽUPAN
Aleš Bržan