Preglej vse objave

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper – Esposizione pubblica della bozza integrata del Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla costruzione di fabbricati rurali su fondi agricoli nel Comune città di Capodistria

Interesno področje: Kmetijstvo in ribištvo, Prostorski razvoj in gradnja
Datum objave: