Preglej vse objave

Javni natečaj za delovno mesto Inšpektor – za gradbene zadeve

Interesno področje: Inšpekcija in redarstvo
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU) in 14. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell`Istria« (Uradni list RS, št. 94/21 in Uradne objave Občine Izola, št. 11/21), župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest:

INŠPEKTOR – ZA GRADBENE ZADEVE

v Medobčinskem inšpektoratu, v Medobčinski upravi Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • strokovni izpit za inšpektorja,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge, ki se izvajajo v okviru Medobčinske uprave Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (v nadaljevanju: MU Istra) za Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran, obsegajo:

 • izvajanje najzahtevnejših inšpekcijskih normativno pravnih in analitičnih nalog s področja pristojnosti organizacijske enote, s poudarkom na gradbenih zadevah,
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji v skladu s pooblastili,
 • samostojno vodenje in izdelava predpisanih evidenc iz delovnega področja organizacijske enote (npr. evidenca o izvedenih ukrepih, prekrškovnem postopku itd.),
 • zbiranje, urejanje in pripravljanje podatkov za izdelavo poročil, gradiv, analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih strokovnih podlag iz delovnega področja organizacijske enote s poudarkom na gradbenih zadevah,
 • vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o prekrških in drugimi predpisi iz pristojnosti organizacijske enote s poudarkom na gradbenih zadevah,
 • izvajanje inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti organizacijske enote s poudarkom na gradbenih zadevah,
 • vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja,
 • izvajanje posebnih pooblastil in odgovornosti na področju inšpekcijskih nalog s poudarkom na gradbenih zadevah,
 • sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna MU Istra, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi službami in policijo, drugimi organizacijskimi enotami MU Istra, drugimi organizacijskimi enotami občinskih uprav, organov občin, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja z delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • svetovanje in pomoč vodji organizacijske enote,
 • opravljanje drugih nalog iz svojega delovnega področja in po nalogu nadrejenih.

Delovno mesto Inšpektor – za gradbene zadeve obsega posebna pooblastila in odgovornosti po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine, kjer mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. izjavo o izpolnjevanju strokovnega izpita za inšpektorja (v kolikor ga kandidat ima),
 6. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 7. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 8. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja vozniškega izpita B kategorije,
 9. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 9. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom (2 prosti mesti) bo po dokončnosti sklepa o izbiri, sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Inšpektor – za gradbene zadeve opravljal v uradniškem nazivu Inšpektor III (II. karierni razred, VI. stopnja naziva).

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu MU Istra, na izpostavah oz. dislociranih enotah MU Istra, na območju občin ustanoviteljic MU Istra, na terenu ter v drugih uradnih prostorih, kjer MU Istra opravlja svoje delo. Delo na delovnem mestu Inšpektor – za gradbene zadeve je občasno več izmensko (zjutraj, popoldan, ponoči).

 Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Inšpektor – za gradbene zadeve« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                                           Aleš Bržan