Preglej vse objave

Javni natečaj za delovno mesto Podsekretar – vodja Medobčinske uprave Istra

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Podsekretar – vodja Medobčinske uprave Istra

v Medobčinski upravi Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Delovno mesto Podsekretar – vodja Medobčinske uprave Istra je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv Podsekretar (III. stopnja).

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj (ustreznih),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (lahko naknadno),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (lahko naknadno),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • vodstvene sposobnosti in sposobnosti koordiniranja,
 • komunikativnost, sposobnost timskega vodenja in sodelovanja pri timskem delu, organizacijske sposobnosti,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Za zasedbo delovnega mesta Podsekretar – vodja Medobčinske uprave Istra je določeno zaželeno področje izobrazbe: 0421 – pravo, ter je zaželeno, da ima kandidat opravljen strokovni izpit za inšpektorja.

Kot ustrezne delovne izkušnje (6 let) se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/2), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem ali doktorat. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Izpolnjevanje pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine se presoja v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08).

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti, in sicer se za višjo raven znanja italijanskega jezika na podlagi predložene dokumentacije lahko šteje:

 • zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli, na osnovni šoli na dvojezičnem območju oz. zaključena osnovnošolska obveznost, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski in končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski, pri čemer oseba predhodno ni končala dvojezične osnovne šole in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz italijanskega jezika,
 • zaključen dodiplomski študij iz italijanskega jezika,
 • šolanje v drugi državi, kjer je italijanski jezik materni jezik,
 • certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja italijanskega jezika.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje (naloge), ki se izvajajo v okviru Medobčinske uprave Istra (v nadaljevanju MU Istra) za Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran:

 • vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadziranje dela MU Istra in njenih organizacijskih enot,
 • skrb za zakonitost poslovanja, dosledno izvajanje predpisov, zakonito ter namensko porabo proračunskih sredstev MU Istra,
 • skrb za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta MU Istra,
 • skrb za pripravo letnega poročila in zahtevka za sofinanciranje MU Istra,
 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, upravnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog iz delovnega področja MU Istra,
 • predlaganje županom Mestne občine Koper, Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran (v nadaljevanju: občina ustanoviteljice) sprejem določenih odločitev, samostojno ali na predlog vodje organizacijske enote MU Istra,
 • odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja MU Istra v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic,
 • poročanje o stanju in o delu MU Istra županom oziroma direktorjem občinskih uprav občin ustanoviteljic ter na zahtevo občinskega sveta občina ustanoviteljice oziroma njegovega delovnega telesa in nadzornega odbora
 • dajanje informacij in pojasnil o vprašanjih s področja dela MU Istra,
 • pripravljanje najzahtevnejših posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti iz delovnega področja MU Istra v skladu s pooblastili,
 • pripravljanje najzahtevnejših strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja MU Istra,
 • pripravljanje najzahtevnejših gradiv za občinski svet in nadzorni odbor občin ustanoviteljic iz delovnega področja MU Istra,
 • vodenje oziroma sodelovanje pri postopkih javnih naročil iz delovnega področja MU Istra,
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji v skladu s pooblastili,
 • obveščanje javnosti o delu MU Istra v skladu s pooblastili,
 • določanje obsega pooblastil vodjem organizacijskih enot v zvezi z vodenjem organizacijske enote,
 • informiranje javnih uslužbencev MU Istra o pomembnih odločitvah občin ustanoviteljic, ki so pomembni za delo javnih uslužbencev v MU Istra,
 • v okviru pooblastil izvrševanje proračuna MU Istra in skrb za izvajanje notranjega nadzora, v skladu s potrjenim finančnim načrtom MU Istra,
 • opravljanje drugih nalog, določenih v Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria«, določenih s predpisi občin ustanoviteljic ter po pooblastilu županov občin ustanoviteljic ter direktorjev občinskih uprav občin ustanoviteljic.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 6 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 6. navedbo podatkov o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 7. navedbo podatkov o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 8. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja vodstvenih sposobnosti in sposobnosti koordiniranja (z obrazložitvijo),
 9. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja komunikativnosti, sposobnosti timskega vodenja in sodelovanja pri timskem delu in o organizacijskih sposobnostih (z obrazložitvijo),
 10. navedbo podatkov od izpolnjevanju zaželenega pogoja opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja (v kolikor ga kandidat ima).
 11. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 11. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila,

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec z izjavo, ki vsebuje vse potrebne podatke za popolno prijavo.

Izpolnjevanje pogojev za zasedbo razpisanega delovnega mesta se bo preverilo na podlagi posredovane prijave na javni natečaj z izjavo o izpolnjevanju pogojev. Delovne izkušnje, izobrazba in ostali pogoji se naknadno pri postopku zaposlitve dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer, stopnja izobrazbe in drugi zahtevani podatki.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo v izbirnem postopku presojala na podlagi prijave, razgovora s kandidati, oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, lahko tudi s pisnim preizkusom znanja iz delovnega področja razpisanega delovnega mesta.

Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri, sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Položaj bo opravljal v nazivu Podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv Sekretar, na sedežu MU Istra (Cankarjeva ulica 1, Koper), na izpostavah oz. dislociranih enotah MU Istra, na območju občin ustanoviteljic MU Istra, na terenu ter v drugih uradnih prostorih, kjer MU Istra opravlja svoje delo.

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – prijava na javni natečaj z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Podsekretar – vodja Medobčinske uprave Istra« in sicer v roku 15 dni –od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Oddelek za organizacijo in kadre Mestne občine Koper (Katja Turk in Bogdana Novak), tel. št.: 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.