Preglej vse objave

Javni natečaj za prosto delovno mesto OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (PRIPRAVNIŠTVO) v Medobčinskem redarstvu v Medobčinski upravi Istre

Interesno področje: Inšpekcija in redarstvo
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, PDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) in 14. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell`Istria« (Uradni list RS, št. 94/21 in Uradne objave Občine Izola, št. 11/21), Župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo šestih prostih uradniških delovnih mest:

 

OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (pripravništvo)

v Medobčinskem redarstvu  

v Medobčinski upravi Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (m/ž)

za določen čas 8 mesecev, s polnim delovnim časom

 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba ali najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zaželeno vozniški izpit A kategorije,
 • zdravstvena sposobnost za delo občinskega redarja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Skladno z 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ter prvim odstavkom 106. člena ZJU je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika po tem pravilniku se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi. V skladu z 22. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto občinski redar pripravnik (pripravništvo) kandidat, ki še nima opravljenega strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva. Občinski redar pripravnik (pripravništvo) mora opraviti preizkus znanja, na katerega ga bo napotil predstojnik.

Delovne naloge, ki se izvajajo v okviru Medobčinske uprave Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (v nadaljevanju: MU Istra) za Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran, v okviru lokacije dela oz. Izpostave Koper, Izpostave Piran, Izpostave Izola in Izpostave Ankaran, obsegajo:

 • usposabljanje za samostojno opravljanje nalog občinskega redarstva,
 • strokovno usposabljanje za opravo preizkusa znanja,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog v medobčinskem operativnem centru,
 • izvajanje drugih nalog s področja občinskega redarstva,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata, da v skladu z 2. členom pravilnika in prvim odstavkom 106. člena ZJU izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta,
 3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja srednje ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine, kjer mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 6. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja vozniškega izpita B kategorije,
 7. navedbo podatkov o izpolnjevanju zaželenega pogoja vozniškega izpita A kategorije (v kolikor ga kandidat ima),
 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja,
 2. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 9. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi morebitna druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse potrebne podatke za popolno prijavo. Ustreznost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in izpolnjenega obrazca, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja ustreznosti kandidatov. Izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti. Preverjanje ustreznosti kandidatov se bo lahko ugotavljalo tudi na podlagi psihološkega testiranja.

Izbrani kandidat bo pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napoten na predhodni zdravniški pregled z namenom potrditve izpolnjevanja pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja.

Z izbranim kandidatom (6 prostih mest) bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas opravljanja pripravništva v trajanju 8 mesecev, s polnim delovnim časom z razveznim oz. odložnim pogojem, da uspešno opravi preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva.  Pravice in obveznosti se bodo določile glede na uradniški naziv Občinski redar III (V. karierni razred, XV. stopnja naziva). V skladu z 9. a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se javnemu uslužbencu za čas pripravništva izplačuje osnovna plača, ki je za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače delovnega mesta Občinski redar pripravnik oz. naziva Občinski redar III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu MU Istra, na lokacijah oz. dislociranih enotah MU Istre, na območju občin ustanoviteljic MU Istra, na terenu ter v drugih uradnih prostorih, kjer MU Istra opravlja svoje delo. Delo na delovnem mestu Občinski redar pripravnik (pripravništvo) je več izmensko (zjutraj, popoldne, ponoči), v gibljivem, nestalnem urniku.

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Občinski redar pripravnik (pripravništvo)« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.