Preglej vse objave

Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji referent – za energetsko upravljanje v Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet

Interesno področje: Javne službe
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI REFERENT – ZA ENERGETSKO UPRAVLJANJE
v Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Delovno mesto Višji referent – za energetsko upravljanje v Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji referent I in Višji referent II. Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji referent II.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil, v nasprotnem primeru ga mora izbrani kandidat opraviti v zakonsko določenem roku),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot pogoj 3 let in 6 mesecev delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VI), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Delovno področje:

 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov iz delovnega področja organizacijske enote,
 • skrb za dosledno izvajanje predpisov, zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev,
 • vodenje predpisanih evidenc iz delovnega področja in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • izvajanje zahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, upravnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog na področju energetskega svetovanja, energetike, energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov, javne in novoletne razsvetljave in trajnostnega razvoja,
 • pripravljanje posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti iz delovnega področja organizacijske enote v skladu s pooblastili,
 • strokovno sodelovanje pri pripravi gradiv za občinski svet in nadzorni odbor z delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje pri postopkih javnih naročil, pripravi pogodb in postopkih za podelitev koncesij iz področja energetike,
 • pripravljanje strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, informacij, analiz ter drugih gradiv na področju energetskega svetovanja, energetike, energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov, javne in novoletne razsvetljave in trajnostnega razvoja,
 • spremljanje novosti na področju nadzora energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature ter pomoč pri pripravi strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb,
 • sodelovanje in pomoč pri pripravi občinskih strateških in izvedbenih dokumentov s področja oskrbe z energijo (Lokalni energetski koncept, akcijski načrt idr.), skrb za njihovo izvajanje in poročanje o izvedenih aktivnostih,
 • izvajanje nalog vezanih na vzpostavitev sistema upravljanja z energijo v javnih stavbah, ki so last občine,
 • vodenje energetskega knjigovodstva v sodelovanju s pristojnimi organizacijskimi enotami, ki so skrbniki posameznih vrst nepremičnega premoženja,
 • poročanje pristojnemu ministrstvu glede podatkov o rabi energije skladno z zakonodajo,
 • svetovanje občinski upravi glede načrtovanja in izvajanja ukrepov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
 • svetovanje in skrb za izvajanje ukrepov s področja upravljanja z energijo v javnih stavbah ter skrb za permanentno izboljševanje energetske učinkovitosti javnih stavb,
 • sodelovanje pri energetskih pregledih javnih stavb,
 • sodelovanje v postopkih prostorskega načrtovanja z vidika energetske oskrbe¸
 • permanentno izobraževanje in spremljanje novosti s področja trajnostno obnovljivih virov, samooskrbe mest, pametnih skupnosti z nizkim ogljičnim odtisom, prilagajanja podnebnim spremembam itd.,
 • sodelovanje in pomoč pri pripravi razpisov, kjer občina namenja nepovratna sredstva za ukrepe, ki so namenjeni (tudi) izboljšavam na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, samooskrbe itd.,
 • sodelovanje v pripravah investicij z vidika oskrbe z energijo,
 • izvajanje nalog energetskega managerja občine oz. koordiniranje nalog z energetskim managerjem občine, če gre za zunanjega izvajalca,
 • zbiranje, urejanje in vodenje podatkov in evidenc ter vzdrževanje dokumentacije iz delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega načrtovanja in obveščanja z delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let in 6 mesecev delovnih izkušenj z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela,
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (če ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 7. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov (lahko tudi s pisnim preizkusom). Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji referent – za energetsko upravljanje« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.