Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2024

Interesno področje: Kultura
Datum objave:

Na podlagi 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 102. in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP).40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 620-3/2024 z dne 12. 4. 2024, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov
v Mestni občini Koper v letu 2024

 

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega poziva

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

2.  Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper. Namen poziva je ohranjanje, restavriranje in obnavljanje ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Koper ter izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala.

Sofinancirani bodo projekti, ki predstavljajo investicijo v obnovo, celostno revitalizacijo spomenika oz. njene posamezne zaključene celote – faze.

3. Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci nepremičnih kulturnih spomenikov, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije tega javnega poziva. Prijavitelji lahko na javni poziv prijavijo le investicije, ki bodo realizirane v letu 2024.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu

Na poziv lahko oddajo vlogo prijavitelji, ki izpolnjujejo osnovne pogoje:

  • nepremična kulturna dediščina je vključena v register kulturne dediščine (EŠD) in se nahaja na območju Mestne občine Koper,
  • gre za posege v prenovo, obnovo nepremičnih kulturnih spomenikov, katera odložitev bi lahko povzročila nadaljnjo škodo,
  • projekt je vsebinsko utemeljen, realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
  • prijavitelj ima zagotovljena lastna finančna sredstva ali sredstva pridobljena iz drugih virov,
  • prijavitelj ima ustrezno tehnično dokumentacijo – obvezne priloge,
  • projekt mora biti v celoti realiziran v letu 2024.

5. Kriteriji poziva

Investicija ustreza kriterijem, če:

  1. a) je celovita, vsebinsko obrazložena in utemeljena po posameznih fazah;
  2. b) je realno ovrednotena in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
  3. c) je zagotovljena soudeležba prijavitelja z lastnimi ali sredstvi pridobljenimi iz drugih virov;
  4. d) z investicijo se zagotovi varnost in uporabnost spomenika oziroma prepreči njegovo nadaljnjo škodo ter omogoči večjo dostopnost do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala.

Razpoložljiva sredstva se dodelijo prijavljenim projektom, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije poziva po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje in kriterije za sodelovanje na pozivu. Vloge prijaviteljev za katere bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev in kriterijev, do sredstev javnega poziva ne bodo upravičene in bodo zavrnjene.

6. Obvezne priloge, ki jih prijavitelj mora priložiti k vlogi na javni poziv

– v celoti izpolnjeni prijavni obrazci, ki so sestavni del pozivne dokumentacije (1,2,3),

– kulturno varstveno soglasje oziroma mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS),

– predračun in popis del za prijavljen projekt,

– fotografsko dokumentacijo, iz katere je razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave.

7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv je 60.000,00 EUR.

Zaprošena vrednost sofinanciranja za posamezno vlogo lahko znaša največ 30.000,00 EUR z DDV.

Sredstva so predvidena v proračunu za leto 2024 in bremenijo proračunsko postavko »2164 Spomeniško varstvene akcije«.

8. Koriščenje sredstev

Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po priloženem zahtevku z dokazili o plačilu za projekt izveden v obdobju 01.01.2024 do 25.11.2024. Skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 25.11.2024.

Dodeljena proračunska sredstva iz poziva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo Mestna občina Koper preklicala izplačila sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

9. Dodatna pojasnila

Oddaja in dopolnitev vlog

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del pozivne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in obvezne priloge z dokazili, ki so navedena v obrazcu. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne obrazce in priloge, ki jih določa besedilo javnega poziva. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu k dopolnitvi v danem roku dopolni.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Obrazec poziva št. 1 – ni predmet dopolnitve. Vloge morajo prijavitelji dopolniti v roku osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša in datumom in uro dopolnitve.

10. Rok javnega poziva

Javni poziv je odprt do vključno ponedeljka 20. 5. 2024, do 12.00 ure.

Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo prispele do zgoraj navedenega datuma in ure.

Ne glede na način dostave morajo vloge na poziv prispeti najkasneje do ponedeljka 20. 5. 2024, do 12.00 ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času oddaje. Dokazno breme glede časa oddaje vloge nosi prijavitelj.

Vloga  mora biti poslana priporočeno po pošti oziroma oddana na naslov:

Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Prijavitelj lahko vlogo pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti kuverti v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Oddane vloge morajo biti v zaprti kuverti s pripisom:

“NE odpiraj – vloga na Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2024”.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

V primeru, da posamezni prijavitelj na poziv prijavi več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni kuverti. Če prijavitelj za isti program ali projekt na javni poziv pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pozivnimi pogoji in kriteriji javnega poziva.

Prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali pridobijo na spletni strani Mestne občine Koper https://www.koper.si .

11. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega poziva

Župan imenuje strokovno komisijo, ki ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Glede vrstnega reda prispetja vlog se upošteva določilo četrtega odstavka 10. člena tega javnega poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Po porabi proračunskih sredstev ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo zavrnjene.

Mestna občina Koper bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila in zavrgla vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, prepozne vloge, nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ni pravočasno dopolnil.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela do vključno 20. 5. 2024 oziroma tega dne ni bila oddana do 12.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper. V primeru pošiljk poslanih priporočeno in sočasno prejetih, se vrstni red prejema pošiljk določi glede na uro oddaje pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov in dokazil, ki jih zahtevata besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem roku.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji z odločbo odločil župan Mestne občine Koper.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v enem mesecu po obravnavi strokovne komisije.

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2024.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega projekta, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega vsebinskega in finančnega poročila s prilogami in dokazili.

12. Ustavitev postopka javnega poziva

Župan Mestne občine Koper lahko do izdaje odločbe ustavi postopek javnega poziva.

13. Dodatne informacije

Dokumentacija poziva je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse informacije v zvezi s pozivom dobite na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon: 05 66 46 238, Ingrid Kozlovič  ali na naslovu ingrid.kozlovic@koper.si.