Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo javne površine v posebno uporabo za opravljanje gostinske dejavnosti na delu parcele s parc. št. 6515/2, k.o. 2606 Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno, z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Gospodarstvo, Nepremičnine, Promet in javne površine
Datum objave:

JAVNI RAZPIS
za oddajo javne površine v posebno uporabo za opravljanje gostinske dejavnosti na delu parcele s parc. št. 6515/2, k.o. 2606 Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno, z javnim zbiranjem ponudb

1. Predmet oddaje

Predmet oddaje je posebna uporaba  javne površine del parcele s parc. št. 6515/2, k.o. 2606 Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno (v nadaljevanju nepremičnina), v velikosti do 200 m2, za postavitev premičnega gostinskega obrata in terase (za postavitev miz in stolov ter druge dopolnilne opreme) za obdobje od 15. 5. 2023 do 31. 10. 2023.

Izklicna višina uporabe javne površine znaša 3.400,00 eur/mesec brez DDV.

Izbrani ponudnik prevzame v skrb tudi sanitarne prostore, ki se nahajajo v neposredni bližini premičnega gostinskega obrata ter bodo namenjeni splošni javni uporabi, kot tudi strankam izbranega ponudnika, in sicer je ponudnik dolžan skrbeti za obratovanje (odklep/zaklep) sanitarij, čistočo sanitarij in nabavo sanitarnega materiala. Stroški vzdrževanja sanitarij, kot tudi plačilo vodarine in tokovine, so stroški MOK.

Izklicna višina uporabe javne površine je bila določena na podlagi cenitvenega poročila z dne 9. 3. 2023 in vključuje tudi predpisano občinsko takso za uporabo javne površine (v nadaljevanju: cenitev).

Pravica do uporabe razpisane nepremičnine se pridobi:

  • s sklenitvijo pogodbe o posebni uporabi javne površine med najugodnejšim (izbranim) ponudnikom in MOK,
  • s podpisom primopredajnega zapisnika in
  • s plačilom zneska uporabnine za mesec maj in junij 2023.

Mikrolokacija nepremičnine, ki je predmet oddaje v posebno uporabo javne površine, je razvidna v grafiki v 7. točki razpisne dokumentacije Javnega razpisa.

2. Čas trajanja uporabe

Nepremičnina se oddaja v posebno uporabo za obdobje od 15. 5. 2023 do 31. 10. 2023.

3. Drugi pogoji javnega razpisa

Na Javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za posebno uporabo nepremičnine pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini (t.j. izven Republike Slovenije).

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v tujini in kateri ne morejo pridobiti listine, ki jih Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru svoje pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: tajnistvo.UGDOP@koper.si, s pripisom »Posebna uporaba dela parcele s parc. št. 6515/2, k.o. 2606 Semedela«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, MOK ni dolžna odgovoriti.