Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovni prostor Krajevna skupnost Šmarje (trgovina)

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovni prostor Krajevna skupnost Šmarje (trgovina)

1. Organizator javnega razpisa

Krajevna skupnost Šmarje, Šmarje 89, 6274 Šmarje, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, s tem Javnim razpisom vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem poslovnega prostora na naslovu Šmarje 89 (Dom krajanov Šmarje) v skladu in pod pogoji, kot to določa predmetni javni razpis.

Javni razpis je objavljen na spletni strani https://www.koper.si/.

Zainteresirani ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo Javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali v prostorih KS Šmarje v času uradnih ur (tel. št. 070 732 342, Mateja Koren Medved), in sicer: v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00, ob sredah pa tudi od 15.00 do 17.00, vse do izteka roka za oddajo ponudb.

Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.

2. Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem razpisu, mora izpolniti vse pogoje za sodelovanje, kot jih določa Javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa Javni razpis in je priloga Javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba).

Komisija za vodenje postopka, imenovana s sklepom Sveta KS Šmarje (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na Javnem razpisu in/ali ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa Javni razpis.

3. Predmet najema

Predmet najema je:
Trgovina (88,3 m2) s pripadajočimi funkcionalnimi prostori, ki se nahaja v pritličju večnamenske stavbe Doma krajanov Šmarje na naslovu Šmarje 89, 6274 Šmarje, stoječe na parc.št. 1096, k.o. 2608 Šmarje, v katastru stavb vpisane pod številko stavbe 397 – trgovski del stavbe, se oddaja za opravljanje trgovske dejavnosti, po izklicni mesečni najemnini 876,91 €, izračunani za mesec julij 2022.

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa, je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE) se za najem poslovnega prostora ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je in neopremljen.

Soglasje za vlaganja v poslovni prostor bo najemodajalec izdal posebej oz. bo vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostora.

Nepremičnina bo najemniku predana v posest po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti najemne pogodbe, predvidoma v roku 30 dni po podpisu najemne pogodbe.
Na podlagi 6. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015), energetska izkaznica za poslovni prostor, ki je predmet razpisa, ni potrebna.

4. Vrsta pravnega posla

Predmet Javnega razpisa je oddaja nepremičnine v najem z javnim zbiranjem ponudb.

5. Čas trajanja najema

Nepremičnina bo oddana v najem za nedoločen čas.

6. Drugi pogoji Javnega razpisa

Na Javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za najem pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini (t.j. izven Republike Slovenije) ter imajo do Krajevne skupnosti Šmarje in Mestne občine Koper poravnane vse finančne obveznosti.

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v tujini in kateri ne morejo pridobiti listin, ki jih Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru svoje pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi  z  Javnim  razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: ks.smarje@siol.net s pripisom »najem poslovnih prostorov z naslovom le-tega«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

Krajevna skupnost Šmarje si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila Javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar koli v okviru katerega pooblastil nastopa:

  • Kadarkoli prekiniti ali ustaviti postopek po Javnem razpisu brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, ne da bi za to navedla razloge;
  • kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno tistega, ki bo ponudil najvišjo najemnino ali bo najbolje ocenjen);
  • kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in v posledici ta popravljen in/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega;
  • z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede končna pogajanja glede končne vsebine najemne pogodbe in izvedbe najemne pogodbe, pri čemer končna vsebina najemne pogodbe ne sme biti za najemnika ugodnejša od vsebine predloga najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa.

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Predmetni Javni razpis oz. njegova vsebina se obravnava kot celota (vključno s predlogom najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa). V primeru neskladja med vsebino predloga najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in ostalo vsebino Javnega razpisa, velja vsebina Javnega razpisa.

Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo vsebovale ponujene najemnine za poslovni prostor in ponujenega programa ter tistih ponudb, ki bi bile alternativne ali variantne ali pogojne ali kakorkoli drugače nedoločene.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.