Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v Mestni občini Koper, Krajevna skupnost Sveti Anton, v najem z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Krajevne skupnosti, Nepremičnine
Datum objave:

Številka:  20-2022/3-1
Datum: 1.08.2022

 

Na podlagi 141. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je svet Krajevne skupnosti Sveti Anton  na 21. seji sveta sprejel  naslednji

 

S  K  L  E  P  

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi namera  z naslednjo vsebino:

»Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin
v najem z javnim zbiranjem ponudb–
POSLOVNI PROSTOR – GOSTINSKI LOKAL  –  BAR /BIFE / OKREPČEVALNICA

 

 

Gostinski lokal (107,02 m2), brez kuhinje, s teraso (88,48 m2) v skupni izmeri 195,50 m2,  se nahaja v pritličju večnamenske stavbe na naslovu Sveti Anton 1, Sveti Anton, 6276 Pobegi, stoječe na parc.št. 3732, k.o. Sv. Anton, v katastru stavb vpisane pod številko stavbe  2612 356, se oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti, po izklicni mesečni najemnini  680,00 €, izračunani za mesec oktober 2021.

 

Poslovni prostor je sestavljen iz dveh delov: poslovni del in servisni del z lastnimi sanitarijami ter ima naslednje priključke:

Ogrevanje: lastni vir

Elektrika: 3X25A za rasvetljavo in druge naprave

Vodovod: Vodovod v prostoru, mrzla in topla voda, kanalizacija urejena

Drugo: telefonski priključek na objektu, možnost priključitve na optični kabel v neposredni bližini – internet do 100Mb/s

 

Poslovni prostor ni opremljen, ima obnovljene, prepleskane stene  in urejene sanitarije. Poslovni prostor je na razpolago takoj.

Najnižja ponudbena, izhodiščna mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 680,00€ in je določena na osnovi cenitvenega izračuna, ki ga je izvedel cenilec za gradbene stroke.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno z rastjo življenjskih stroškov v preteklem letu, enkrat letno predvidoma v začetku leta, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeno  stanovanje  bo sklenjena Pogodba o najemu poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa za nedoločen čas.

Pisno vlogo za najem poslovnega prostora mora interesent v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA GOSTINSKI LOKAL «, poslati priporočeno na sedež Krajevne skupnosti Sveti Anton, na naslov: Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, najpozneje oz. do vključno  30.08.2022

Vloga, oddana po tem datumu, ne bo obravnavana.

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo neto mesečno najemnino.

Vsa pojasnila v zvezi z namero, vključno z predhodnim ogledom,  lahko interesenti dobijo na telefon 070 614 982 ali 031 742 832 v dopoldanskem času. Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni stani MOK www.koper.si in sedežu KS v času uradnih ur.

Krajevna skupnost Sveti Anton lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge ali ne izbere nobenega ponudnika.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

II.

 

Ta sklep velja takoj.

 

Branimir Gasparini l.r.
Predsednik KS Sveti Anton