Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnine – športnega objekta javnega pomena “ZUNANJE PLEZALNE STENE KOPER” v najem po postopku zbiranja ponudb

Interesno področje: Nepremičnine, Šport
Datum objave:

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnine – športnega objekta javnega pomena »ZUNANJE PLEZALNE STENE KOPER« s pripadajočimi površinami in napravami na parcelah št. 1503/6, 1503/7, 1504/4 in 1504/5 vse k.o. Koper, z namenom izvajanja športnega programa plezanja, v najem z javnim zbiranjem ponudb

1. Predmet najema

Predmet oddaje je športni objekt javnega pomena »ZUNANJA PLEZALNA STENA«, katera tlorisna pokrita površina objekta je dimenzij 29,17 m x 16,00 m in z najvišjo točko objekta na višini 18,00 m od terena, brez oprimkov za plezalne smeri ter s površinami in napravami na parcelah št. 1503/6, 1503/7, 1504/4 in 1504/5 vse k.o. Koper, na naslovu Koper, Ljubljanska cesta 2b, za namen izvajanja športnega programa plezanja za obdobje 5 (petih) let, za izhodiščno mesečno najemnino 1.438,05 EUR/brez DDV.

Izklicna višina najemnine, ki je predmet Javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca gradbene stroke na podlagi  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20).

Nepremičnino bo najemnik lahko prevzel v najem (rabo) po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti najemne pogodbe – predvidoma v roku 8 dni po podpisu najemne pogodbe.

2. Čas trajanja najema

Nepremičnina bo oddana v najem za določen čas 5 (petih) let.

3. Drugi pogoji javnega razpisa

Na javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za najem pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini (t.j. izven Republike Slovenije).

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v tujini in katere ne morejo pridobiti listin katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru svoje pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: javno.narocanje@sportkoper.si, s pripisom »najem ZUNANJE PLEZALNE STENE KOPER«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.