Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo prodajnih mest v uporabo na območju Mestne občine Koper za leto 2022

Interesno področje: Gospodarstvo, Turizem in prireditve
Rok za vplačilo varščine: 8. 12. 2021
Datum objave:

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 77. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)) in sklepa župana št. 322-160/2021-1, z dne 23. 11. 2021, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS za oddajo prodajnih mest v uporabo na območju Mestne občine Koper za leto 2022

1. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA RAZPISA
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka 5874424000, ID številka za DDV: SI 40016803.

Za izvedbo predmetnega javnega razpisa bo s sklepom župana Mestne občine Koper imenovana komisija.

2. PREDMET ODDAJE V UPORABO IN OBDOBJE, ZA KATEREGA SE ODDAJA V UPORABO
Predmet oddaje v uporabo so naslednja prodajna mesta v lasti oz. v upravljanju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) za leto 2022:

1. 2 (dve) prodajni hiški na Semedelski cesti,
2. 1 (ena) prodajna hiška na Semedelski cesti za gostinsko ponudbo,
3. 4 (štiri) prodajne hiške na Potniškem terminalu,
4. 1 (ena) lokacija javne površine (največ 10 m²) na Semedelski cesti za gostinsko ponudbo,
5. 1 (ena) lokacija javne površine (največ 10 m²) na Potniškem terminalu,
6. 1 (ena) lokacija javne površine (največ 10 m²) na obalni cesti med Koprom in Izolo.

V nadaljevanju javnega razpisa se za vsa opredeljena prodajna mesta od številke 1 do 6 uporablja izraz prodajna mesta. Mikrolokacije prodajnih mest, ki so predmet oddaje v posebno uporabo, so razvidne v prilogi številka II javnega razpisa.

Za uporabo prodajnih mest od št. 1 do št. 6 je treba plačati letno uporabnino, pripadajočo upravno in občinsko takso za uporabo javne površine, ki bo obračunana letno, skladno z veljavnim odlokom o občinskih taksah, in varščino, kot jo opredeljuje točka 4.3. javnega razpisa.
Občinska taksa za uporabo javne površine znaša na dan objave javnega razpisa 0,18 EUR/m2/dan, upravna taksa pa 22,70 EUR.

IZKLICNA VIŠINA LETNE UPORABNINE (ki ne vključuje upravne in občinske takse) ZNAŠA:
• ZA PRODAJNI HIŠKI POD ŠT. 1: najmanj 1.500,00 EUR brez DDV,
• ZA PRODAJNO HIŠKO POD ŠT. 2: najmanj 4.000,00 EUR brez DDV,
• ZA PRODAJNE HIŠKE POD ŠT. 3: najmanj 1.200,00 EUR brez DDV,
• ZA JAVNO POVRŠINO POD ŠT. 4: najmanj 3.000,00 EUR brez DDV,
• ZA JAVNO POVRŠINO POD ŠT. 5: najmanj 3.000,00 EUR brez DDV,
• ZA JAVNO POVRŠINO POD ŠT. 6: najmanj 3.000,00 EUR brez DDV.

Dokazila o poravnanih obveznostih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta.

MOK zagotavlja izbranemu prijavitelju:
– prodajno hiško ali del javne površine na posamezni lokaciji do največ 10 m²,
– 1x vtičnico, priklop na elektriko in tokovino za prodajne hiške pod št. 1, 2 in 3,
– dostop do električne omarice in tokovino za prodajna mesta pod št. 4, 5 in 6.

Priklop na elektriko in strošek tokovine sta zagotovljena za vsa razpisana prodajna mesta, katerih strošek je vključen v višino uporabnine, in sicer:
1. prodajni hiški na Semedelski cesti sta priklopljeni na električno omarico z močjo 16 A;
2. prodajna hiška na Semedelski cesti za gostinsko ponudbo je priklopljena na električno omarico z močjo 20 A;
3. samostojna konstrukcija, ki bo postavljena na javno površino na Semedelski cesti bo priklopljena na električno omarico z močjo 20 A;
4. samostojne konstrukcije (avtomati), ki bodo postavljeni na javno površino na Potniškem terminali in na obalni cesti med Koprom in Izolo bodo priklopljeni na električno omarico z močjo 16 A.

Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvidena v nobenem primeru.

Dodatna oprema in dodatni animacijski program so v domeni posameznega prijavitelja in ne MOK. Za kakršnokoli spremembo ali postavitev dodatne opreme na javni površini (ki ni razvidna iz priloženih fotografij) mora ponudnik predhodno pridobiti dovoljenje pristojnega urada MOK ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso. Brez pridobitve predpisanih dovoljenj ponudnik ne sme uporabljati dodatne javne površine.

Dovoljena je postavitev lične dodatne opreme, kot so senčniki (le ti morajo biti v bež barvi), koši za smeti, lična stojala …, vse po prehodni odobritvi odgovorne osebe MOK.

Postavitev miz in stolov ter podobnih večjih predmetov na dodeljeni javni površini NI dovoljena.

MOK lahko naroči izbranemu prijavitelju odstranitev vseh postavljenih konstrukcij in opreme na dodeljeni javni površini in prijavitelj se zavezuje, da bo to nemudoma (storil) odstranil ter vzpostavil prejšnje stanje. Če tega ne stori, bo MOK naročila odstranitev na stroške prijavitelja. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javni površini je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

V primeru, da postavljena hiška ali konstrukcija oz. druga oprema ponudnika ovira izvedbo posameznih prireditev na dodeljeni javni površini, mora ponudnik svojo hiško ali konstrukcijo oz. opremo za čas prireditev na lastne stroške odstraniti.

MOK si pridržuje pravico, da prijavitelju spremeni lokacijo dodeljenega prodajnega mesta kadarkoli v času trajanja pogodbe. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila že plačane uporabnine niti do varščine.

3. PREDMET PONUDBE NA PRODAJNIH MESTIH, OBDOBJE IN URNIK OBRATOVANJA

3.1. Predmet ponudbe

Prodajna mesta se oddajo v uporabo za ponujanje/izvajanje naslednjih izdelkov in/ali storitev:

• 1. Prodajni hiški na Semedelski cesti:
– prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;
– prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka …), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;
– prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije;
– prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
– prodaja že pripravljenih pekovskih izdelkov in drugih izdelkov, ki ne potrebujejo predhodne priprave;
– druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v zgoraj navedenih alinejah.

• 2. Prodajna hiška na Semedelski cesti – gostinska ponudba:
– specializirana gostinska ponudba, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, miške, drugi sladki izdelki ipd.), slanega programa, sadni sokovi, sadne kupe, sladoledi, gastronomski izdelki v embalaži ipd.

• 3. Prodajne hiške na Potniškem terminalu:
– prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;
– prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka …), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;
– prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije;
– prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
– prodaja že pripravljenih pekovskih izdelkov in drugih izdelkov, ki ne potrebujejo predhodne priprave;
– storitve turističnih agencij in drugih sorodnih storitev, ki se razlikujejo od ponudbe, ki jo za svoje goste izvajajo/pripravljajo ladjarji oz. potniške ladje, ki za svoj postanek izberejo Koper (v primeru kršenja tega pogoja, je to razlog za odstop od pogodbe s takojšnjim učinkom);
– druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v zgoraj navedenih alinejah.

• 4. Javna površina na Semedelski cesti – gostinska ponudba:
– specializirana gostinska ponudba v samostojni lični konstrukciji, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, miške, drugi sladki izdelki ipd.), slanega programa, sadni sokovi, sadne kupe, sladoledi, gastronomski izdelki v embalaži ipd.

• 5. Javna površina na Potniškem terminalu:
– prodajni avtomati z gostinsko in drugo ponudbo.

• 6. Javna površina na obalni cesti med Koprom in Izolo:
– prodajni avtomati z gostinsko in drugo ponudbo.

3.2. Dokončnost dovoljenja

Vsak izbrani prijavitelj si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

Za pridobitev pravice do uporabe prodajnega mesta, mora izbrani prijavitelj pridobiti tudi ustrezno dovoljenje za uporabo javne površine, ki ga na podlagi vloge izbranega prijavitelja, izda Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet na MOK.

Z dokončnostjo dovoljenja za uporabo javne površine, v celoti plačano uporabnino in sklenitvijo pogodbe o uporabi prodajnega mesta lahko izbrani prijavitelj na javnem razpisu prične z uporabo dodeljenega prodajnega mesta za predpisano obdobje.

V primeru podaljšanja pogodbe v leto 2023, mora izbrani prijavitelj ponovno poravnati strošek uporabnine ter si pridobiti dovoljenje za uporabo javne površine in plačati pripadajočo upravno in občinsko takso. Varščina se takemu prijavitelju prenese v 2023, kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev v letu 2023.

3.3. OBDOBJE UPORABE PRODAJNIH MEST IN URNIK OBRATOVANJA

Prodajana mesta se oddajajo v uporabo od predvidoma 1. 2. 2022 do 1. 2. 2023 z možnostjo podaljšanja do 1. 2. 2024.

Obvezni (predpisani) urnik obratovanja prodajnega mesta na lokacijah pod zap. št. 1 do 4 je najmanj:

– od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo (seznam prihodov potniških ladij posreduje odgovorna oseba MOK, najmanj 3 dni pred posameznim prihodom potniške ladje);
– od sklenitve pogodbe do vključno 19. junija 2022 ter od 12. septembra 2022 do 31. januarja 2022 prodajna mesta obratujejo najmanj ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 10:00 – 12:00 in od 16:00 – 19:00; (ne velja za prodajna mesta pod številko 3 (Potniški terminal));
– od 20. junija 2022 do vključno 11. septembra 2022: prodajna mesta obratujejo vsak dan, od ponedeljka do petka, najmanj od 16:00 – 21:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa najmanj od 9:00 – 12:00 in 16:00 – 21:00 (ne velja za prodajna mesta pod številko 3 (Potniški terminal));
– v času večjih prireditev v Kopru, vsak dan v času prireditve (seznam prireditev posreduje odgovorna oseba MOK) (ne velja za prodajna mesta pod številko 3 (Potniški terminal)).

Prodajna mesta pod številko 5 in 6, obratujejo vse dni v času veljavnosti pogodbe, najmanj od 6. do 24. ure.

Če prijavitelj krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da prijavitelj ne obratuje več kot 5-krat (velja za prijavitelje prodajnih mest na Potniškem terminalu/številka 3) oz. več kot 10-krat (velja za vse prijavitelje prodajnih mest pod številko 1, 2, 4, 5 in 6) v obdobju določenem v tej točki javnega razpisa in, da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe MOK, se prijavitelju pogodba prekine. Prijavitelj mora nemudoma izprazniti dodeljeno prodajno mesto. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine.

Prosto prodajno mesto se lahko dodeli naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se mu zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in celotno vrednost varščine iz točke 4. 3. javnega razpisa.

4. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA

4.1 Pogoj za prijavo na javni razpis:

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

Prijavitelj mora imeti na dan prijave na javni razpis poravnane vse terjatve do MOK.

4.2 Omejitve:

Prijavitelj se lahko prijavi le za eno prodajno mesto od številke 1 do 4. Omejitev ne velja za prodajna mesta (javne površine) pod številko 5 in 6 iz prvega odstavka 2. točke javnega razpisa.

4.3 Varščina:

• Zainteresirani prijavitelji morajo do izteka roka za oddajo prijav vplačati varščino, ki znaša 500,00 EUR (varščina je davka prosta), na podračun Mestne občine Koper številka 01250-0100005794, z navedbo »Plačilo varščine za prodajno mesto v Kopru in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«, z obvezno navedbo modela 00 in sklicne številke 2010602.
• Izbranim prijaviteljem se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po poteku veljavnosti pogodbe.
• Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba MOK, le-ta ni upravičen do vračila varščine.
• Prijaviteljem, ki niso uspeli v postopku javnega razpisa, se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po podpisu pogodbe z zadnjim izbranim ponudnikom.
• Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob poteku pogodbe, da se izbranemu prijavitelju prodajnega mesta vrne varščina, so:
– podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK,
– vrnitev ključa prodajnega mesta v primeru prodajnih hišk,
– prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
– prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku iz točke 3. 3. tega javnega razpisa,
– prijavitelj je ponujal ponudbo, navedeno v prijavi (če prijavitelj ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

5. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA VELJAVNOST PRIJAVE

a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) izpisek iz poslovnega registra (AJPES),
c) slikovno gradivo ponudbe prijavitelja,
d) slikovno gradivo prodajne konstrukcije (v primeru prijave na prodajno mesto pod točko 4, 5 in 6),
e) potrdilo oziroma dokazilo o plačani varščini.

6. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAV

Izbor prijavitelja za posamezno prodajno mesto se bo vršil na podlagi točkovnega vrednotenja prijave, ki je določen s tem javnim razpisom.

Merila za izbiro najugodnejšega prijavitelja so:

MERILO ŠTEVILO TOČK
1.       Zanimivost in kvaliteta ponudbe prodajnega mesta (število točk se bo izračunalo po formuli):

Št. točk (Tz) = (točke zanimivost ponudbe/ najvišje točkovana zanimivost) x 20

do 20
2.       Višina ponujene uporabnine (število točk se bo izračunalo po formuli):

Št. točk (Tu) = (ponujena neto uporabnina / najvišja ponujena neto uporabnina) x 30

do 30
Maksimalno število točk: 50

Komisija bo vse prijave, ki bodo prispele pravočasno in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, ocenila na podlagi zgoraj navedenih meril in po naslednji formuli:

Št. TOČK PRIJAVITELJA = Tz + Tu

Tz = točke zanimivost
Tu = točke uporabnina

Za vse prejete prijave bo oblikovan prednostni seznam, glede na dodeljeno število točk za posamezno prodajno mesto od številke 1 do 6. Za posamezno prodajno mesto bo izbran tisti prijavitelj, ki bo na javnem razpisu dosegel najvišje število točk.

V primeru, če bi dva ali več prijaviteljev za posamezno prodajno mesto dosegla enako najvišje število točk, bo MOK izbrala prijavitelja z najvišjim številom točk pod merilom 2. Višina ponujene uporabnine.

Ostali prijavitelji se uvrstijo na prednostni seznam. V primeru predčasne prekinitve pogodbe z izbranim prijaviteljem ali, da slednji ne bi podpisal pogodbe o uporabi prodajnega mesta, se k podpisu pozove prijavitelj, ki je naslednji na prednostnem seznamu.

9. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

Prijavitelji morajo prijave oddati najkasneje do vključno 8. 12. 2021 po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, bodo zavržene. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana pravočasno.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva javni razpis.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oz. vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta ponudbe iz točke 3. 1. javnega razpisa in pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta ponudbe iz točke 3. 1. in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »322-160/2021 Ne odpiraj – ponudba za prodajno mesto v Kopru – ___________ (navesti je potrebno zaporedno številko prodajnega mesta iz točke 2 tega javnega razpisa)«.

Opomba: na ovojnico je potrebno obvezno napisati številko prodajnega mesta za katerega se oddaja prijava.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

7. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje prejetih prijav bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pisno ali ustno pozove, da v roku 8 dni prijavo dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo zavrže kot nepopolno.

8. ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o najugodnejšemu prijavitelju.
Ustreznost vsebine vseh popolnih prijav ocenjuje izključno komisija. Prijava prijavitelja, katerega vsebina prijave je po mnenju komisije v celoti neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se avtomatično zavrne. Če komisija oceni, da del prijave prijavitelja ne ustreza predmetu ponudbe, ki je opredeljen pod točko 3. 1. javnega razpisa, se v tem delu prijava prijavitelja zavrne, v preostalem delu pa se prijava prijavitelja obravnava.

Na podlagi predloga komisije na prvi stopnji s sklepom odloči vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana MOK v roku 8 dni od njegove vročitve.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega prijavitelja bo dolžan izbrani prijavitelj v roku 15 dni od dneva poziva skleniti pogodbo za uporabo prodajnega mesta, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

9. DVIG DOKUMENTACIJE

Dokumentacija javnega razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si in v glavni pisarni MOK v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. št. 05 6646 216 ali 05 6646 239 v času uradnih ur.

MESTNA OBČINA KOPER