Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo za leto 2024

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 3/96 in 54/01) Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade objavlja

 

JAVNI RAZPIS


za podelitev priznanj Mestne občine Koper

Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo za leto 2024

 

1.

 

Za leto 2024 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

 

priznanja Mestne občine Koper – Priznanje 15. maj in

priznanja Mestne občine Koper – Priznanje z veliko plaketo.

 

2.

 

Priznanje Mestne občine Koper – Priznanje 15. maj podeljuje Občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih priznanj v koledarskem letu je največ 3 (tri).

 

Priznanje Mestne občine Koper – Priznanje z veliko plaketo podeljuje Občinski svet občanom/občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

 

3.

 

Priznanje 15. maj je sestavljeno iz ustrezne listine in denarne nagrade. Višino denarne nagrade določi Občinski svet.

 

Priznanje z veliko plaketo je v obliki plakete.

 

4.

 

Predlogi za podelitev priznanja Mestne občine Koper – Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo (Priloga 1), ki jih posredujejo občani, podjetja, organizacije in skupnosti, morajo vsebovati naslednje podatke:

 

  • ime in priimek oziroma naziv pravne osebe ter zakonitega zastopnika, sedež, telefonsko številko in elektronski naslov predlagatelja;
  • podatke o kandidatu za priznanje (ime in priimek, občina stalnega prebivališča oziroma polni naziv pravne osebe in podatke o zakonitem zastopniku, sedež, telefonsko številko in elektronski naslov podjetja, zavoda, organizacije ali društva),
  • navedbo vrste priznanja (isti kandidat/kandidatka je lahko predlagan za obe priznanji)
  • podrobno utemeljitev predloga ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo (obrazložitev, priloge, dokazila itd.).

 

Za resničnost in točnost podatkov je odgovoren predlagatelj.

5.

 

Predloge za razpisana priznanja s podatki in obrazložitvijo predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do vključno 19. februarja 2024 v zaprti kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.«

 

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je oddan priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno-informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do vključno 19. februarja 2024.

 

Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.