Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«

Interesno področje: Javne službe
Rok prijave: 30. 11. 2024
Datum objave:

Mestna občina Koper, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/2023) in na podlagi Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 70/19 in 26/2022, v nadaljevanju: odlok), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in hišnih črpališč (za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje, na javno kanalizacijsko omrežje) v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«.

 1. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNEGA RAZPISA

Sofinancira se izvedbo individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje na območju aglomeracij Škofije, Bertoki in Hrvatini v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«

 1. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
  3.1. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki so lastniki obstoječih stanovanjskih objektov (v nadaljevanju: lastniki objektov) na območju aglomeracij Škofije, Bertoki in Hrvatini v sklopu izvajanja projekta »Čisto za Koper in Ankaran«

Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena so upravičeni do subvencije samo v času gradnje novega javnega omrežja in sicer :

 • za izgradnjo priključkov v 4 mesecih po pozivu za priključitev na kanalizacijski sistem in
 • do 30. 11. 2024.

3.2. SPLOŠNI POGOJI ZA SOFINANCIRANJE:

3.3. POGOJI IN OMEJITVE:

Upravičenec do sredstev mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:

 • individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 18/17) kar se dokazuje z Zapisnikom pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo, ki so ga potrdile strokovne službe upravljavke javnega kanalizacijskega sistema Marjetice Koper;
 • sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajene. Upravičenec mora vlogi priložiti izjavo, da je stavba zgrajena legalno (Priloga 2).
 • Upravičenec mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper, kar bo preverjeno pred izdajo sklepa o izbiri in pred nakazilom sredstev na podlagi pogodbe.
 1. VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2024, na proračunski postavki 2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije, NRP OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov, v višini 300.000,00 EUR.

Predmet subvencioniranja je:

 • izgradnja kanalizacijskega priključka od objekta upravičenca do priključka na javno kanalizacijsko omrežje in znaša 60 eur/m izvedenega kanala.
 • nakup in vgradnja hišnega črpališča za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje ter gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo hišnega črpališča do višine 1.000,00 eur.
 1. VSEBINA VLOGE

Postopek dodelitve sredstev se prične na podlagi vloge, ki jo upravičenec pošlje na Mestno občino Koper.

Obvezne sestavine vloge so:

 • izpolnjena enotna vloga za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu (vloga – priloga 1),
 • podpisane izjave (priloga 2),
 • za nakup in vgradnjo hišnega črpališča priložen plačan račun,
 • Zapisnik pregleda izvedbe hišnega priključka in priključitve na javno kanalizacijo, ki velja kot potrdilo Marjetice o skladnosti priključka s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 18/17) in dolžini hišnega priključka,
 • parafiran osnutek pogodbe o dodelitvi sredstev za med MOK in upravičencem do sofinanciranja (priloga 3)
 1. NAČIN PRIJAVE IN ROKI

Prijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Rok za oddajo vloge je najkasneje do 30.11.2024.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v glavno pisarno Mestne občine Koper, najpozneje do 12.00 ure zadnjega dne razpisnega roka, oziroma če jo je Mestna občina Koper prejela pred objavo obvestila o zaprtju razpisa.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE HIŠNIH PRIKLJUČKOV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE V SKLOPU IZVAJANJA PROJEKTA ČISTO  št. 354-79/2024«. Na hrbtni strani morajo biti navedeni podatki vlagatelja – ime in priimek in naslov.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 30.11.2024 izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

 1. ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE VLOG

Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodil Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet (v nadaljevanju: pristojni urad), ki bo odpiral in obravnaval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do porabe proračunskih sredstev.

Če vloga ne bo formalno popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge, vlogo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene.

Sofinancerska sredstva se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev, vendar v vsakem primeru najkasneje do 30. 11. 2024. O porabi sredstev in zaprtju javnega razpisa se objavi obvestilo na spletni strani Mestne občine Koper.

Na podlagi izvedenega postopka pristojni urad izda odločbo, s katero odloči o dodelitvi sredstev v skladu z določili upravnega postopka in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge.

Po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev skleneta vlagatelj in Mestna občina Koper pogodbo o sofinanciranju.

Če vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.

 1. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

Sredstva se vlagatelju izplačajo na podlagi obojestransko podpisane pogodbe na transakcijski račun upravičenca v roku določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.

 1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Koper https://www.koper.si ali v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (ob sredah od 8. do 17. ure) na naslovu Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vlogo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronski naslov tajnistvo.UGJSOP@koper.si ali pokličete na tel. št. 05-6646330, Emina Korenika.

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravičenci, ki se bodo prijavili na javni razpis, posredujejo osebne podatke, ki jih občina obdeluje za namen izvedbe postopka in obravnavo posameznih vlog z navedbo imena in priimka upravičenca in nasłov objekta, ki se priključuje na kanalizacijski sistem. V primeru, da bo upravičencu odobrena vloga, se bodo zbrali in obdelovali tudi osebni podatki za namen sklenitve in izvedbe pogodbe.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v składu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 05 6646 100, obcina@koper.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o. varstvopodatkov@koper.si, telefon 05 6646 207.

Vrsta osebnih podatkov za namen izvedbe razpisa (vloga): ime in priimek upravičenca, nasłov, telefonska številka, davčna številka, EMŠO in elektronski naslov.

Dodatno se bodo za namen sklenitve pogodbe za izbrane upravičence zbirali in obdelovali še naslednji osebni podatki: EMŠO, davčna številka in številka računa (TRR).

Namen obdelave osebnih podatkov je izvedba razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev oz. obravnava vloge za pridobitev finančnih sredstev in sklenitev ter izvedba pogodbe (v primeru izbranega upravičenca).

Pravna podlaga: 6.1. c (GDPR), Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 70/19 in 26/2022, in 6.1.b (GDPR) v primeru, ko je vloga odobrena in se z izbranim upravičencem sklene pogodba.

Obdobje hrambe: 10 let.

Zunanji uporabniki: /

Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska ali pogodbena obveznost: DA, gre za zakonsko obveznost, brez navedenih osebnih podatkov obravnava vloge ni možna.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev: NE.

Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU): NE.

Obstoj pravic posameznikov: Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa (omejeno), omejitve obdelave podatkov ali do ugovora. Pravice uveljavlja preko kontaktnega nasłova varstvopodatkov@koper.si.

Možnost vložitve pritožbe: Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.