Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in prireditev v Mestni občini Koper za leto 2024

Interesno področje: Kultura
Datum objave:

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 610-1/2024-1 z dne 1. 2. 2024 Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PRIREDITEV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2024
(v nadaljevanju: razpis)

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in prireditev v Mestni občini Koper za leto 2024. 

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini;
 • povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin.
 • podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev kulturne ponudbe občine.

4. RAZPISNA PODROČJA KULTURNIH DEJAVNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

MOK bo sofinancirala naslednja področja kulturne dejavnosti:

SKLOP 1

A. umetniške programe
B.-B1.  redno delovanje in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, intermedije
C. likovno in galerijsko dejavnost
D. programe samostojnih ustvarjalcev na področju kulture
E. programe založništva 

SKLOP 2

F. SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

SKLOP 1 – področje A, B, C, D in E

A. POGOJI ZA SODELOVANJE

Prijavitelj mora za izvajanje programov zagotoviti najmanj 40% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

A.1) za področje A.:

 • se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
 • imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • se lahko prijavijo kulturna društva, ki imajo svoj sedež v eni od obalnih občin in vsaj 30-letno kontinuirano delovanje in vsaj 15-letno kontinuirano redno delovanje na območju MOK;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih dveh (2) letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest (6) kulturnih dogodkov;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih B1., C. in D.

A.2.1) za področje B.:

 • se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
 • imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih dveh (2) letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest (6) kulturnih dogodkov;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih B1., C. in D.

A.2.2) za področje B1.:

 • se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
  • zveza mora biti registrirana v MOK;
  • svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
  • ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih;
  • spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK;
  • ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih 2 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 5 kulturnih dogodkov;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju B1., ne morejo kandidirati na področjih A., B., C. in D.

A.3) za področje C. in D.:

 • s svojimi programi se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi;
 • so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
 • prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • prijavitelji morajo prijavljene programe v letu 2024 izvesti na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
 • so izvedli oz. priredili v zadnjih 2 letih delovanja na območju MOK do 3 kulturne dogodke;
 • tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na področjih A., B. in B1.

A.4) za področje E.:

 • se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni v kulturi, zasebni zavodi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
 • so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
 • prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK.

A.5) za vsa področja:

 • mora imeti izpolnjene pogodbene in finančne obveznosti do Mestne občine Koper, oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2024 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2024.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

B. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Programi bodo ocenjeni na podlagi:

 1. Splošnih kriterijev razpisa (do max 30 točk za posamezno področje)
 • Čas delovanja organizacije (do 5 točk) – velja za vsa področja
 • Finančni načrt prijavljenega programa (do 8 točk) – velja za vsa področja
 • Izdelan časovni načrt z lokacijo (do 7 točk) – velja za vsa področja
 • (So)organizirane prireditve s strani prijavitelja v zadnjih dveh letih (do 5 točk) – velja za področji A, B in B1; (do 10 točk) – velja za področje C in D
 • Število članov (do 5 točk) – velja za področji A in B
 • Število vključenih društev (do 5 točk) – velja za področji B1
 • Število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oz. izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (do 10 točk) – velja za področje E
 1. Vsebinski kriteriji razpisa (do max 200 točk) – veljajo za vsa področja
 • Obrazložitev in utemeljitev programa (do 40 točk)
 • Izvedbena sposobnost predlaganega programa (do 40 točk)
 • Dostopnost programa (do 40 točk)
 • Spodbujanje splošnega kulturnega razvoja v Mestni občini Koper/ dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 40 točk)
 • Reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad,…) oz. prepoznavnost preteklih programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru (do 40 točk)

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih programov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev in na podlagi dodeljenih točk, dodeljena določena sredstva. MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini ne sodijo na področja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, …). Prav tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev. Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

C. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov (SKLOP 1) za leto 2024 znaša največ do 180.000 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

D. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

E. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-9 – Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe)
 • akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva
 • fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine KoperDokazilo: fotokopija
 • pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v založniški program (samo za področje E.) – Dokazilo: pisna izjava

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 5, 6, 7 in 8.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju programa ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 25.11.2024. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa s področja kulturnih dejavnosti za leto 2024 je 28. 2. 2025.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

SKLOP 2 – področje F – PRIREDITVE

A. POGOJI ZA SODELOVANJE – PODROČJE F – PRIREDITVE

Prijavitelj mora za izvajanje prireditve zagotoviti najmanj 20% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Upravičeni prijavitelji sklopa 2 so prijavitelji sklopa 1.

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljene prireditve ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo prireditve sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Prireditve, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Mestna občina Koper ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Koper opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Koper ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti do MOK in Javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK, oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.

Prijavitelju, ki so bila dodeljena sredstva za prijavljeno prireditev v letu 2023 in prireditve ni izvedel, ni upravičen do sofinanciranja le-te v letu 2024.

Prijavitelj se s svojo prireditvijo za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOK za leto 2024.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

B. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za določitev višine sofinanciranja posamezne prireditve bodo uporabljena kvantitativa merila.

Komisija bo v primeru, da bosta dve prireditvi z enako tematiko predvideni v izvedbo v enakem terminu, presodila, katera ima večjo dodano vrednost za promocijo Mestne občine Koper in bo predlagala dodelitev sredstev slednji. Druga prireditev bo upravičena do sredstev tega javnega razpisa v primeru spremembe termina; v nasprotnem primeru prijavljena prireditev in posledično prijavitelj, ne bo upravičen do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.

Komisija lahko skladno s proračunskimi zmožnostmi predlaga, da se prijavljeni prireditvi NE dodeli sredstev za sofinanciranje, če oceni, da preostale prijavljene prireditve predstavljajo večjo dodano vrednost za Mestno občino Koper.

Prireditve bodo ocenjene na podlagi:

Št. NAZIV MERILA: Možne točke
1. ·         Enodnevna – celodnevna prireditev 800
2. ·         Večdnevna celodnevna povezana prireditev (npr. pet.,sob., ned.)

(prijavitelj prejme 600 točk na posamezen dan)

600
3. ·         Večdnevna celodnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu)

(prijavitelj prejme 400 točk na posamezen dan)

400
4. ·         Poldnevna enkratna prireditev. 400
5. ·         Večdnevna poldnevna povezana prireditev (npr. pet.,sob., ned.)

(prijavitelj prejme 300 točk na posamezen dan)

300
6. ·         Večdnevna poldnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu)

(prijavitelj prejme 200 točk na posamezen dan)

200

 

– max. vrednost točke je največ do 1,00 eur.

V okviru razpisanih meril bo točke dodelila strokovna komisija glede na vsebino oddane prijave prijavitelja. Prijava prijavitelja, ki ne izpolnjuje posameznega merila prejme pri tem merilu 0 točk.

Celodnevna prireditev = več kot 6 ur programa

Poldnevna prireditev = manj kot 6 ur programa

Merila za ocenjevanje prijavljenih prireditev so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Na javni razpis lahko posamezni prijavitelj prijavi največ 4 prireditve.

C. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju prireditev na vseh razpisih MOK za leto 2024 znaša največ do 263.000,00 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

D. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljene prireditve.

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami. Rok za oddajo končnega poročila je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve. V primeru, da izvajalec ne predloži v roku poročila, lahko MOK odstopi od te pogodbe.

E. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave prireditve mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-4Prijavni obrazec za sofinanciranje prireditve

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si končno poročilo (OBR-8). Obvezno mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (slike, letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizirani prireditvi. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju prireditev je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve.

Končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve bodo zavržene.

6. DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v torek, 19. 3. 2024.

Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 5 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 5 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.

7. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na druga razpisna področja glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji z odločbo odločil župan Mestne občine Koper.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.