Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2022

Interesno področje: Socialno varstvo
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2022

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

2. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper, in sicer:

 1. novoletna obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin, rejencev in otrok vključenih v zavodske oblike varstva, otrok in mladostnikov, starostnikov in odraslih oseb, ki nimajo svojcev ter oseb s posebnimi potrebami iz Mestne občine Koper, ki so vključeni v programe in storitve prijaviteljev;
 2. novoletna obdaritev uporabnikov institucionalnega varstva in uporabnikov storitev skupnostnih oblik socialnega varstva v Mestni občini Koper in
 3. novoletna obdaritev otrok, vključenih v javne vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo vzgojno-izobraževalni proces za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Novoletne obdaritve ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2022 mora prijavitelj izvesti najkasneje do 19.12.2022.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2022 se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. prijavljajo vsebino, ki je predmet razpisa;
 2. bodo prijavljeno vsebino izvedli za občane Mestne občine Koper;
 3. so registrirani kot javni zavod:
 • pod točko a) na področju socialnega varstva, ki imajo sedež v Mestni občini Koper,
 • pod točko b) na področju socialnega varstva, ki imajo sedež ali enoto v Mestni občini Koper,
 • pod točko c) na področju vzgoje in izobraževanja, pri čemer imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in imajo v svojih programih vključene občane Mestne občine Koper;
 1. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo prijavljene vsebine;
 2. zavezujejo se, da bodo med izvajanjem prijavljene vsebine dosledno spoštovali varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
 3. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju prijavljene vsebine upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
 4. dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenih vsebinah z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.

Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinanciranje Mestne občine Koper je 15,00 EUR na uporabnika in vključuje vse stroške izvedbe.

Pogoje iz 5., 6. in 7. alineje III. točke javnega razpisa prijavitelj dokazuje s podpisano izjavo v obrazcu prijave na javni razpis.

4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Za ocenjevanje posameznih prijavljenih vsebin bodo uporabljena naslednja merila:

 1. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
 2. pregledna, jasna in natančna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov izvajanja prijavljene vsebine (do 15 točk) in
 3. sofinanciranje novoletnih obdaritev v preteklih letih s strani Mestne občine Koper (do 30 točk).

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2022 bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja prijavljenih vsebin z vidika zaprošenih sredstev in vidika najvišje možne zaprošene vrednost sofinanciranja Mestne občine Koper na uporabnika, glede na prijavljeno število uporabnikov in razpoložljiva sredstva v proračunu. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

5. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena za realizacijo in sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper za leto 2022 je opredeljena s proračunom za leto 2022 in znaša največ do 15.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

6. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami navedenimi v obrazcu prijave. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. Obrazec prijave – razpis 2022 ni predmet dopolnjevanja.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 8. novembra 2022 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper v letu 2022, št. 122-90/2022«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

9. DATUM ODPIRANJA PRIJAV
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 14. 11. 2022.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.

10. ODLOČANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih prijavljenih vsebinah ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci prijavljenih vsebin bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih vsebin v letu 2022, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 247.