09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 8. 2013
Datum objave:

Številka: 322-238/2012
Datum:  11.1.2013 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2013

1.      PREDMET JAVNEGA RAZPISA

je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2013.

Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vabilo oz. obveščanje obiskovalcev prireditve mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat ali letak (NE ŠTEJEJO FOTOKOPIRANI PLAKATI IN LETAKI), oglas v medijih (tiskan medij, internetni medij, radijski oglas, TV oglas itd.).

Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom in mladini.

Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Le te niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa.

2.           POGOJI IN MERILA:

Pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.):

–          društva in zveze društev,

–          ustanove in druge organizacije,

–          zasebni zavodi,

–          gospodarske družbe in samostojni podjetniki,

ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa in ne bodo redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2013 ter niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010).

Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve prijaviteljev:

–          ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;

–          ki bodo izvedene v letu 2013 in v Mestni občini Koper;

–          ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;

–          ki v letu 2013 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine Koper;

–          imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;

–          dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;

–          katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki niso predmet javnega razpisa.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja, izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo predložili ORIGINAL izvoda TISKANEGA letaka ali plakata oz. drugega promocijskega materiala (NE VELJAJO FOTOKOPIRANI MATERIALI v primeru, da prijavitelj uveljavlja račun za oblikovanje in tisk plakatov in letakov) ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju in ostale obvezne priloge, ki so podrobneje opredeljene v obrazcu končnega poročila, ki je del razpisne dokumentacije. 

Merila:

Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

3.           OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša do največ 190.000,00 EUR.

Razpisana sredstva bodo prijaviteljem dodeljena po naslednjem ključu:

–          na 1. razpisnem roku največ do 30.000 EUR;

–          na 2. razpisnem roku največ do 140.000 EUR ter preostanek neporabljenih sredstev s prvega razpisnega roka;

–          na 3. razpisnem roku preostanek neporabljenih sredstev (največ do 20.000 EUR).

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo izplačalo do tiste višine odobrenih sredstev, kot bo priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.

Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

4.           ROK PORABE SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

5.           VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

6.           ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje:

  • do 18. februarja 2013, za prireditve, ki so se izvedle oz. se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2013,
  • do 18. marca 2013, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. maj do 30. septembra 2013,
  • do 19. avgust 2013, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. oktobra do 31. decembra 2013.

na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega razpisa.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 18. februarja, 18. marca oz. 19. avgusta 2013, skladno z opredeljenimi datumi izvedbe prireditve.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oz. vsebina prijave ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – 322-238/2012, PRIREDITEV«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

7.           DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 dni po poteku roka za prijavo in sicer predvidoma 21. februarja, 21. marca oz. 22. avgusta 2013 ob 11.00 v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8.           KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. št. 05 6646 464 pri Špeli Rajtenbah.

9.           SEZNAM VSEBIN, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa NISO:

–          športna tekmovanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev;

–          športni turnirji zabavno rekreativne narave;

–             vaška veselice, šagre, opasila in podobne prireditve;

–          otvoritve razstav in same razstave ter druge otvoritve in predstavitve;

–          prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot del drugega večjega dogodka (posamezne prireditve znotraj večjega dogodka se bo sofinanciralo preko sofinanciranja krovne prireditve);

–          prireditve, ki so bile že izvedene (z izjemo tistih prireditev, ki se izvedejo, pred potekom roka prijave na javni razpis);

–          obletnice in proslave organizacij, ki so v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne širši javnosti;

–          prijavljene prireditve prijaviteljev, ki pričakujejo več kot 80% financiranja celotne vrednosti prireditve s strani Mestne občine Koper (te bodo avtomatično zavrnjene kot neupravičena prijava);

–          prireditve za katere komisija oceni, da so po vsebini komercialno naravnane in se kot take lahko same financirajo (z gostinstvom, vstopninami, pokrovitelji itd…);

–          pohodi, izleti in druge sorodne aktivnosti;

–          tabori, seminarji, srečanja, forumi, ex tempore, delavnice, predavanja, tečaji, kampi in okrogle mize, simpoziji, filmski večeri in drugi sorodni dogodki;

–          prireditve, katerih aktivnosti so že prejela sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Koper oz. prireditve ki jih Mestna občina Koper že sofinancira iz proračuna;

–          prireditve, ki datumsko in/ali terminsko in/ali lokacijsko sovpadajo s prijavljeno prireditvijo, ki je že prejela sredstva za sofinanciranje oz. tiste prireditve, ki datumsko in/ali terminsko in/ali lokacijsko sovpadajo z evidentirano prireditvijo v koledarju prireditev (www.koper.si) in se izvajajo v Kopru – mestno jedro in na ostalem območju Mestne občine Koper (ne bo se sofinanciralo dveh prireditev, ki se odvijajo istočasno v istem kraju);

–          prireditve in aktivnosti, ki so jih prijavitelji prijavili na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper, ki sofinancirajo programe dela v letu 2013 oz. njihove letne predstavitve in letni koncerti oz. prireditve, končni koncerti (zaključene prireditve) oz. koncerti ob obletnicah;

–          prireditve, ki se izvajajo v starem mestnem jedru, ki vsebinsko in/ali datumsko in/ali terminsko sovpadajo z izvedbo pustovanja, novoletnih prireditev, Sladke Istre, Dnevov kmetijstva Slovenske Istre in drugih prireditev, ki jih MOK organizira ali soorganizira (termini prireditev so na dosegljivi na spletni strani www.koper.si);

–          programi gostinskih lokalov, ki se izvajajo v in pred lastnimi gostinskimi prostori;

–          programi prijaviteljev, ki se v večini izvajajo v gostinskih lokalih, restavracijah, kmetijah in podobnih lokacijah.

Zgoraj naštete prireditve in aktivnosti niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa in ne ustrezajo predmetu javnega razpisa.

URADNI LIST RS 19.4.2013

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-238/2012, z dne 11.1.2013, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja

 

spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2013,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 4/2013, dne 18.01.2013.

V 3. točki javnega razpisa »Okvirna višina sredstev«, se v drugem odstavku spremeni tretja alineja, ki se po novem glasi:

–     na 3. razpisnem roku preostanek neporabljenih sredstev prvega in drugega razpisnega roka;

Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:

–     na 4. razpisnem roku preostanek neporabljenih sredstev, s predhodnih razpisnih rokov.

V 6. točki javnega razpisa se:

1. v prvem odstavku doda nova tretja alineja, ki se glasi:

–     do 31. maja 2013, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. julija do 30. septembra 2013. Dosedanja tretja alineja tako postane četrta alineja.

2. besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 18. februarja, 18. marca, 31. maja in 19. avgusta 2013, skladno z opredeljenimi datumi izvedbe prireditve.«

Prvi stavek 7. točke javnega razpisa »Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa« se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 21. februarja, 21. marca, 3. junija in 22. avgusta 2013, ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10,6000 Koper.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

    ŽUPAN:
Boris Popovič