Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper za leto 2021

Interesno področje: Javne službe
Datum objave:

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper za leto 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE (populacijskih enot) v Mestni občini Koper v skladu s pogoji tega razpisa.

Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Koper, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več stanovanjskih objektov je, kjer je upravičencev več, vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo. Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.

Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se ne predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS. Sofinancira se tudi izgradnja MKČN za stanovanjske objekte na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa tehnično ni možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Marjetica Koper, d.o.o. V primeru izgradnje skupne MKČN mora vlagatelj priložiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij med investitorji. Vsak upravičenec lahko odda vlogo za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem razpisu, presegala 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2021, na proračunski postavki 3120 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, NRP OB050-19-0016, v višini 50.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za enostanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za večstanovanjski objekt, ki je v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:

  • v primeru vgradnje ene MKČN za 2 – 3 objekte oz. stanovanja v večstanovanjskem objektu največ: 3.000 EUR
  • v primeru vgradnje ene MKČN za 4 – 5 objektov oz. stanovanj v večstanovanjskem objektu največ: 5.000 EUR
  • v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oz. stanovanj v večstanovanjskem objektu največ: 7.000 EUR

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronsko pošto tajnistvo.UGDOP@koper.si ali pokličete na tel. št. 05-6646 330, Emina Korenika.