14. 06. 2021 Cepljenje brez naročanja ta teden tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo: Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad gradnjo parkirne hiše P+R Sonce v Kopru

Interesno področje: Prostorski razvoj in gradnja
Rok prijave: 17. 6. 2021
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad gradnjo parkirne hiše P+R Sonce v Kopru.

 

Obseg del je razviden iz objavljene dokumentacije v sklopu javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del na spletni povezavi: https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-izgradnja-parkirne-hise-pr-sonce/. Ponudnik mora ponuditi tudi izdelavo varnostnega načrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Z izbranim izvajalcem gradnje parkirne hiše P+R Sonce v Kopru bo sklenjena pogodba za gradnjo s klavzulo »ključ v roke«. Rok izvedbe gradnje je 11 mesecev (predvidoma od julija 2021 do junija 2022). Gradnja je ocenjena na vrednost v višini 5.492.000,00 EUR brez vključenega DDV.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3166 najkasneje do 17. 6. 2021 do vključno 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Operacija je sofinancirana v skladu s Povabilom k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, številka 303-8/2019, z dne 27. 9. 2019, objavljenega 27. 9. 2019.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan