Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo »Izgradnja parkirne hiše P+R Sonce«

Interesno področje:
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Izgradnja parkirne hiše P+R Sonce«, in sicer se ponudi izvedba po sistemu »ključ v roke«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24860 najkasneje do 3. 5. 2021 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Operacija je sofinancirana v skladu s Povabilom k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, številka 303-8/2019, z dne 27.09.2019, objavljenega 27.09.2019.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan