17. 09. 2021 ZD Koper bo cepil tudi v nedeljo  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo: Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Interesno področje: Prostorski razvoj in gradnja
Rok prijave: 27. 9. 2021
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije.

Obseg del je razviden iz objavljene dokumentacije v sklopu javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del na spletni povezavi: https://www.koper.si/public_tender/novogradnja-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije/.

Ponudnik bo moral poleg izvajanja strokovnega in finančnega nadzora nad novogradnjo, izvajati tudi strokovni in finančni nadzor nad dobavo in vgradnjo kuhinjske opreme, ter dobavo in montažo oz. vnos ostale šolske opreme. Ponudnik mora zagotoviti tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Z izvajalcem za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije bo sklenjena pogodba v mesecu oktobru 2021. Rok izvedbe gradnje je 14 mesecev od uvedbe v delo (predvidoma od oktobra 2021 do decembra 2022), temu sledi dobava opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja, kar bo trajalo predvidoma mesec dni. Najnižja ponujena cena GOI del znaša 12.168.915,13 EUR z vključenim DDVjem. Naročnik še ni izdal odločitve o izbiri izvajalcev. Razpis za dobavo in montažo kuhinjske opreme ter premične opreme šole bo naročnik izvedel tekom gradnje šole, ocenjena vrednost opreme znaša 827.108,20 EUR.

Izbrani izvajalec bo moral takoj ob podpisu pogodbe pristopiti k izvajanju del tako, da pregleda projektno dokumentacijo in se seznani z lokacijo. Izbrani izvajalec mora predvideti intenzivnejše sodelovanje z naročnikom vsaj še 3 mesece po primopredaji objekta, ter nuditi naročniku strokovno pomoč pri spremljanju in kontroli objekta v garancijskem roku in ugotavljanje škode ter vršiti nadzor nad popravili v garancijskem roku naročniku ves čas garancijskega roka za objekt, ki znaša 3 leta za vsa dela oz. 10 let za konstrukcijske elemente.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5987, najkasneje do 27. 9. 2021 do vključno 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan