21. 09. 2021 Mobilna cepilna enota prihaja v Sv. Anton Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo »Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od »Placa« do nogometnega igrišča, prva faza«

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 22. 9. 2020
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od »Placa« do nogometnega igrišča, prva faza«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20630 najkasneje do 22. 9. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

POPRAVEK:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku objave javnega naročila male vrednosti, objavljena, na portalu javnih naročil RS pod številko JN005498/2020-W01, katerega predmet je »Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od »Placa« do nogometnega igrišča, prva faza« se popravi, in sicer:

  1. Pri poglavju 1,2,1 Preddela, Postavka 4 , NORMATIV S 1 2 382, količina 60 M1 je prišlo do tiskarske napake brez opisa postavke, ki se pravilno glasi:
    »Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10cm«
  2. Pri poglavju 1,2,4, Prometna oprema, Postavka 3, NORMATIV S 6 2 221, se v celoti črta in se nadomesti z novo Postavko 3: »Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm«, količina 520 M
  3. Pri poglavju 1,4, Gradbena dela – Vodovod, Postavka 1, se briše prva vrstica: »364,5 m³«

Naročnik popravlja popise del, ki so sestavni del dokumentacije. Naročnik je na svoji spletni strani objavil »Popravljen POPIS DEL – Rekonstrukcija ceste v Dekanih.xlsx« in »Popravljen POPIS DEL – Rekonstrukcija ceste v Dekanih.pdf«

Naročnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe.

 

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan