Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo »vzpostavitev in upravljanje sistema izposoje e-koles«

Interesno področje:
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Vzpostavitev in upravljanje sistema izposoje e-koles«.

Predmet javnega naročila je dobava, montaža, zagon in vzpostavitev delovanja sistema izposoje e-koles v MOK ter upravljanje sistema v obdobju 5 let, z vsemi spremljajočimi aktivnostmi, poročanjem naročniku in promoviranjem sistema. Naročilo vsebuje ureditev predvidenih lokacij, montažo postajališč s terminali in stojali ter priključitev na elektro energetsko omrežje skladno s projektno dokumentacijo, dobavo e-koles, promocijo, usposabljanje in izobraževanje, označevanje, vzpostavitev informacijskega sistema in orodij za uporabo, upravljanje celotnega sistema skladno s popisi iz razpisne dokumentacije, projektno dokumentacijo in tehničnimi pogoji.

Osnovni gradniki sistema za avtomatizirano izposojo e-koles, izhajajoči iz projektne dokumentacije in prijave na razpis MZI za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti:

 • 17 lokacij namenjenih vzpostavitvi sistema izposoje e-koles (minimalna oddaljenost med postajami 200 m, maksimalna oddaljenost med izhodiščem in ciljem potovanja 150 m)
 • 3 tipi postajališč glede na njihovo kapaciteto postavljenih fiksnih stojal za e-kolesa:
  • 2 v izvedbi s 14 stojali,
  • 13 v izvedbi s po 10 stojali in
  • 2 v izvedbi s po 6
 • 3 izvedbe postajališč:
  • 12 postajališč z energetsko samooskrbno nadstrešnico,
  • 1 postajališče z nadstrešnico in priključitvijo na javno elektroenergetsko omrežje in
  • 4 postajališča brez nadstrešnice in priključitvijo na javno elektroenergetsko omrežje.
 • 170 stojal za parkiranje in polnjenje e-koles
 • 102 električni e-kolesi namenjeni rabi v avtomatiziranem sistemu javne izposoje
 • informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) za registracijo, izposojo, informiranje uporabnikov, vodenje in upravljanje sistema, zaledni sistem za vzdrževanje in podporo uporabnikom ter spletna in mobilna aplikacija
 • sistem za plačilo uporabe po veljavnem ceniku
 • napredni sistemi registracije uporabnika na različne načine, s spletnim portalom, mobilno aplikacijo, QR kodo, registracijo na terminalu, pametno oz. plačilno kartico
 • 5 letno upravljanje sistema za izposojo e-koles

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji in te dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24750 najkasneje do 1. 4. 2021 do 10.00 ure *. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

* Skladno s Popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 15. 3. 2021 se rok za oddajo ponudbe podaljša do 8. 4. 2021 do 10. ure.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan