Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo posameznih delov nedokončanega poslovnega objekta »Solis« na Bonifiki

Interesno področje: Nepremičnine, Prostorski razvoj in gradnja
Rok za vplačilo varščine: 16. 8. 2021
Datum objave:

Številka: 478-221/2020

Nov rok za oddajo ponudb: 16. 8. 2021, do 12.00
Nov rok za vplačilo varščine: 16. 8. 2021, do 12.00
Datum odpiranja ponudb: 17. 8. 2021, ob 10.00
Lokacija: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

za prodajo posameznih delov nedokončanega poslovnega objekta »Solis« na Bonifiki

 V javnem zbiranju ponudb za prodajo posameznih delov nedokončanega poslovnega objekta »SOLIS« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120, na naslovu Piranska cesta 2, 6000 Koper, v lasti Mestne občine Koper, št. 478-221/2020-62, z dne 17. 6. 2021 (v nadaljevanju: javno zbiranje ponudb), se spremeni:

  • Datum vplačila varščine za udeležence, ki želijo sodelovati v postopku javnega zbiranja ponudb, zato se drugi odstavek 4. točke javnega zbiranja ponudb spremeni tako, da se glasi:

»Varščino v višini 1.594.824,50 € morajo udeleženci, ki želijo sodelovati v postopku javnega zbiranja ponudb, vplačati najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe, do 16. 8. 2021 do 12. ure, na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4782212020, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb«.«

  • Datum roka za oddajo ponudbe za prijavo na javno zbiranje ponudb, zato se prvi odstavek 5. točke javnega zbiranja ponudb spremeni tako, da se glasi:

»Ponudnik mora dostaviti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV NEDOKONČANEGA POSLOVNEGA OBJEKTA »SOLIS« NA BONIFIKI, z oznako »478-221/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 16. 8. 2021 do 12. ure.«

  • Datum odpiranja ponudb javnega zbiranja ponudb, zato se prvi odstavek 6. točke javnega zbiranja ponudb spremeni tako, da se glasi:

“Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 17. 8. 2021, z začetkom ob 10. uri, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.”

  • Rok o izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, zato se šesti odstavek 6. točke javnega zbiranja ponudb spremeni tako, da se glasi:

 “Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje 14 dni po zaključenem zbiranju ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom.”

  • Pri opisu nepremičnine v točki 2 se doda naslednje besedilo, ki se glasi:

»Dostop do pokritih parkirišč, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, poteka preko stavbe z ID znakom: 2605-1179, na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper.«

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 

za prodajo posameznih delov nedokončanega poslovnega objekta »Solis« na Bonifiki (objavljeno dne 18. 6. 2021)

Predmet prodaje so posamezni deli nedokončanega poslovnega objekta »SOLIS« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120, v skupni izmeri 10.048,90 m2 (posamezni deli so podrobno našteti v Sklepu o javnem zbiranju ponudb, v priponki na koncu besedila). Predmet prodaje je tudi pravica dokončanja nezgrajenega dela v predvideni izmeri 779,70 m2.

Predmetne nepremičnine se po prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Koper nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra in se urejajo po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991 in Uradni list RS, št. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17, 41/18, 69/18, 18/20).

Posamezni deli nedokončanega poslovnega objekta »SOLIS« na Bonifiki, ID znak: stavba 2605-2120, v skupni izmeri 10.048,90 m2, so v zemljiški knjigi vpisani kot last Mestne občine Koper, do celote, razen posamezni del ID znak 2605-2120-514 in posamezni del ID znak 2605-2120-571, ki v zemljiški knjigi še nista vknjižena.

Ponudbena – Izhodiščna cena: 7.524.122,50 € (z besedo: sedemmilijonov petstoštiriindvajsettisoč stodvaindvajset evrov 50/100). Navedena cena ne vključuje 22-% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

ODDAJA PONUDB

Ponudnik mora dostaviti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV NEDOKONČANEGA POSLOVNEGA OBJEKTA »SOLIS« NA BONIFIKI, z oznako »478-221/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 21. 7. 2021 do 12. ure.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Varščino v višini 1.594.824,50 € morajo udeleženci, ki želijo sodelovati v postopku javnega zbiranja ponudb, vplačati najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe, do 21. 7. 2021 do 12.00 ure, na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4782212020, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb«.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Za popolno ponudbo v postopku zbiranja ponudb se šteje pravočasna oddana ponudba v roku, določenem za oddajo ponudb, ki vsebuje:

  • zavezujočo ponudbo na priloženem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, lastnoročno podpisana s strani ponudnika, pri čemer mora ponudnik v ponudbo vpisati ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene predmeta prodaje;
  • potrdilo o pravočasno vplačani varščini v višini 1.594.824,50 €.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 22. 7. 2021, z začetkom ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb, ki je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper, obsega naslednje:

  • Navedeno besedilo javne objave javnega zbiranja ponudb;
  • Priloga 1. (Izjava s ponudbo za nakup nepremičnine na podlagi javnega razpisa);
  • Priloga 2. (grafični prikaz)

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadar koli ustavi, vendar najkasneje do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, med uradnimi urami (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05/6646-275, kontaktna oseba je Andreja Knez Babič.