09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodb o oddaji v uporabo 17ih prodajnih stojnic na mandraču v Kopru, v času prvenstva EuroBasket 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 8. 2013
Datum objave:

V skladu s 46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja Mestna občina Koper

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

O ODDAJI V UPORABO 17-ih (sedemnajstih) PRODAJNIH STOJNIC NA MANDRAČU V KOPRU, V ČASU PRVENSTVA EUROBASKET 2013

 

1)      Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji v uporabo 17ih (sedemnajstih) prodajnih stojnic na mandraču v Kopru, v času prvenstva EuroBasket 2013, med 1. in 10. septembrom 2013.

2)      Na namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji v uporabo 17ih (sedemnajstih) prodajnih stojnic se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet namere, v Sloveniji  (v nadaljevanju: uporabniki) in katerih ponudba ustreza vsebini namere.

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

–          izpolnjen obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki uporabnika, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,

–          fotokopijo odločbe (AJPES) o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list,

–          fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),

–          slikovno gradivo ponudbe uporabnika,

–          izjavo, da uporabnik nima odprtih zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper.

 V kolikor komisija pri pregledu prijav ugotovi, uporabnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Mestne občine Koper, se prijavo uporabnika zavrže oziroma izloči iz nadaljnje obravnave.

 Uporabnikom je zagotovljena tudi tokovina oz. dostop do električnega priključka (220 V) v neposredni bližini stojnice. Podaljške oz. priklop si mora zagotoviti izbrani ponudnik sam. Uporaba vode ni predvidena.

 Vse ostalo, kot so senčniki in dodatni animacijski program v okviru stojnic, je v domeni posameznega uporabnika in ne Mestne občine Koper. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnih mestih, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje Mestne občine Koper in pridobiti ustrezna dovoljenja ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso.

3)      Prodajne stojnice se oddajo v uporabo z namenom, da se na njih izvaja naslednja dejavnost:

a)      prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti, okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;

b)      prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih izdelkov. Prodajajo se lahko le izdelke v zaprti embalaži;

c)      prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;

d)      prodaja promocijskih majic, kapic, navijaških šalov in drugih sorodnih artiklov;

e)      druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v navedeno vsebino ponudbe od točke a do d.

Gostinska dejavnost ni predmet ponudbe.

Ustreznost vsebine ponudbe po tej nameri ocenjuje izključno komisija. Prijava uporabnika, katerega vsebina ponudbe je po mnenju komisije neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se zavrne.

4)      Vsak izbrani uporabnik si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje in poravnati morebitne stroške upravne in predpisane občinske takse, ki nista vključeni v stroške varščine in uporabnine.

5)      Uporabno obdobje za prodajne stojnice v Kopru je vsak dan od 1. septembra 2013  – 10. septembra 2013 in sicer z predvidenim obveznim urnikom obratovanja od 9:00 – 21:00. Izbrani ponudnik lahko obratuje tudi izven obveznega urnika obratovanja, vendar ne pred 8:00 ali po 24:00.

6)      Uporabnina in varščina za posamezno prodajno stojnico znašata:

a)      VARŠČINA: 100 EUR. DDV v varščino ni vključen.

b)      UPORABNINA: najmanj 200 EUR brez DDV, 244 EUR z DDV-jem.

Uporabnina zajema tudi stroške elektrike.

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani uporabnik strošek uporabnine z DDV v višini 100%  in varščine v višini 100 % (na varščino se ne obračunava DDV). Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta.

Za vsak dodatni kvadratni meter ob prodajni stojnici, ki ga uporabnik zasede, se v skladu z občinskim odlokom zaračuna občinska taksa.

Varščino se izbranemu uporabniku vrne, in sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje 30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu prodajne stojnice s strani Mestne občine Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se uporabniku prodajne stojnice vrne varščino so:

–          podpis zapisnika o prevzemu prodajne stojnice s strani Mestne občine Koper,

–          prodajna stojnica mora biti vrnjena v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,

–          prodajna stojnica mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku,

–          uporabnik je ponujal ponudbo navedeno v prijavi (v kolikor uporabnik ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljena prodajna stojnica, ni upravičen do vračila varščine).

V kolikor uporabnik krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da uporabnik ne obratuje vsak dan v določenem obdobju pod točko 5 in da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe MOK, se uporabniku pogodba prekine. Uporabnik mora nemudoma izprazniti prodajno stojnico ter poravnati morebitno nastalo škodo na prodajni stojnici. V tem primeru uporabnik ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine.

8)      Prispele prijave bo obravnavala komisija imenovana s sklepom župana št. 322-185/2013 z dne 7.8.2013. Vse prispele prijave bodo, pod pogoji opredeljenimi v nameri, ocenjene z naslednjim merilom:

 

MERILO

MOŽNE TOČKE

 

1.

Zanimivost in kvaliteta ponudbe.

do 20

 

Maksimalno število točk:

20

Za vse prejete prijave bo oblikovan skupni prednostni seznam, glede na ponujeno višino uporabnine. Neposredne pogodbe bodo sklenjene z  najprimernejšimi uporabniki, ki bodo ponudili najvišjo uporabnino glede na število razpoložljivih stojnic. V kolikor ponudi več uporabnikov, kolikor je razpoložljivih mest, enako višino uporabnine, se prodajno mesto dodeli tistemu uporabniku, ki zbere višje število točk. V kolikor pa imata dva uporabnika tudi enako število točk, se opravi pogajanja in se prodajno mesto dodeli tistemu uporabniku, ki na pogajanjih ponudi višjo uporabnino.

9)      Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.

Ponudniki so dolžni predložiti prijave v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – št. 322-185/2013« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje do 28.8.2013.

Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Prijave lahko uporabniki v roku za oddajo ponudb oddajo priporočeno po pošti ali osebno v sprejemno-informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila prejeta do vključno 28. avgusta 2013.

Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na telefonski številki 05/6646-242.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene neposredne pogodbe z najprimernejšimi uporabniki, opredeljenimi v prejšnji točki.

Pogodbe bodo sklenjene za določen čas, in sicer od 1. do 10. septembra 2013.

MESTNA OBČINA KOPER

                                                                                             ŽUPAN

                                                               Boris Popovič