Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

 1. Predmet oddaje v uporabo:

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Mladinska ulica 6, ki se nahaja v stavbi, stoječi na parc. št. 96/1, k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-119), v I. nadstropju v izmeri 20m2 uporabne površine, s souporabo predavalnice in sanitarij v I. nadstropju.

 

 1. Prostor se oddaja v brezplačno uporabo.

 

 1. Doba uporabe:

Poslovni prostor se oddaja za določen čas, določeno obdobje petih (5) let.

 

 1. Dovoljena dejavnost:

Prostor se odda brezplačno z namenom izvajanja dejavnosti nevladne, neprofitne humanitarne organizacije – za izvajanje psihosocialne pomoči, programov oskrbe hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi, podpora procesu žalovanja ter sorodnimi programi.

 

 1. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 20.03.2023.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedene prostore bo sklenjena Pogodba o uporabi, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero.

 

 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi zainteresiranih več subjektov z isto dejavnostjo, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-375 (ga. Jana Živec) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

 

 1. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek za oddajo prostora v neodplačno uporabo, ne da bi za to navedla razloge.