16. 04. 2021 Terase se odpirajo, za gostince uporaba še naprej brezplačna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 4. 2021
Datum objave:

Številka: 478-1/2021
Datum: 31.03.2021

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-274/2020

S parc. št. 3881/7, k.o. Bertoki (ID znak 2604 3881/7), v izmeri 3.313 m2, z nepremičnino s parc. št. 3887/34, k.o. Bertoki (ID znak 2604 3887/34), v izmeri 2.636 m2 in s parc. št. 3887/27, k.o. Bertoki (ID znak 2604 3887/27), v izmeri 552 m2.

Nepremičnina s parc. št. 3881/7, k.o. Bertoki, ki je predmet menjave – odtujitve, se nahaja v naselju Koper. Meje nepremičnine so urejene. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Mestna občina Koper prenaša na kupca vse obveznosti, ki so vezane na navedeno nepremičnino. Menjava bo izvedena po izhodiščni ceni 328.252,04 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnini s parc. št. 3887/27 k.o. Bertoki, ter  s parc. št. 3887/34 k.o. Bertoki, ki  sta predmet menjave – pridobitve se nahajata v naselju Koper. Meje nepremičnin so urejene. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je pri teh nepremičninah vknjižena hipoteka. Pred sklenitvijo pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja se lastnik zaveže izbrisati hipoteko. Menjava bo izvedena po izhodiščni ceni 311.750,24 €.

Na robu nepremičnine s parc. št. 3887/27, k.o. Bertoki, katera meji z nepremičnino s parc. št. 3887/24, k.o. Bertoki, se sedanji lastnik nepremičnine s parc. št. 3887/27, k.o Bertoki, v roku 30 dni od podpisa pogodbe o menjavi, zaveže izvesti zasaditev dreves z namenom preprečevanja oz. zmanjšanja hrupa iz okolja.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 22.04.2021:

  • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
  • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur, ali
  • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER