17. 09. 2021 ZD Koper bo cepil tudi v nedeljo  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 16. 8. 2021
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20), objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

  1. Številka: 478-505/2018

Nepremičnina s parc. št. 923/9, k.o. Hribi (ID znak 2590 923/9), v izmeri 51 m2  se zamenja z nepremičnino s parc. št. 2685/2, k.o. Hribi (ID znak 2590 2685/2), v izmeri 51 m2.

Nepremičnina s parc. št. 923/9, k.o. Hribi (ID znak 2590 923/9), v izmeri 51 m2, ki je predmet menjave – odtujitve, predstavlja funkcionalno zemljišče k parc. št. 1120/12, k.o. Hribi in bo izvedena po izhodiščni ceni 4.182,00 EUR brez 22% DDV. Nahaja se znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, KU-35/1. Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnine s parc. št. 2685/2, k.o. Hribi (ID znak 2590 2685/2), v izmeri 51 m2, ki predstavlja del kategorizirane lokalne ceste pod oznako LC 177040, in bo izvedena po izhodiščni ceni 4.182,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet pridobitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, KU-35/1. Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

  1. Številka: 478-83/2020

S parc. št. 3639, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 3639), v izmeri 24 m2, do deleža ½, in s parc. št. 3864/1, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 3864/1), v izmeri 71 m2, z nepremičnino s parc. št. 1656/3, k.o. Sv. Anton (ID znak 2612 1656/3), v izmeri 98 m2.

Nepremičnini s parc. št. 3639, k.o. Sv. Anton, in parc. št. 3864/1, k.o. Sv. Anton, ki sta predmet menjave – odtujitve, predstavljata stavbno zemljišče. Nepremičnini se nahajata v naselju Dvori in sta predmet menjave, ki bo izvedena po skupno izhodiščni ceni 5.706,25 EUR brez 22% DDV. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnini, ki sta predmet odtujitve, se nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev, v naselju Dvori. Z nepremičninama, ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah.

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnine s parc. št. 1656/3, k.o. Sv. Anton, ki predstavlja v delu javno pot v naselju Dvori, in bo izvedena po izhodiščni ceni 6.737,50 €. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina, ki je predmet pridobitve, se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, v naselju Dvori. Z nepremičnino, ki predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 16. 8. 2021, do 24. ure:

  • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
  • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur ali
  • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si .

Nova ponudba mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Če se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najnižji znesek višanja za izhodiščno vrednost do 5.000,00€ znaša 100,00€, za izhodiščno vrednost od 5.001,00€ do 10.000,00€ znaša 300,00€, za izhodiščno vrednost od 10.001,00€ do 15.000,00€ znaša 40 0,00€, ter za izhodiščno vrednost od 15.001,00€ do 19.999,00€ znaša 600,00€.

Pri prodaji (menjavi) solastniških deležev v lasti Mestne občine Koper imajo skladno s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/13, 23/20) solastniki predkupno pravico na nepremičninah.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

MESTNA OBČINA KOPER