21. 09. 2021 Mobilna cepilna enota prihaja v Sv. Anton Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja_parc. št. 1059/15, k. o. Hribi

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 18. 10. 2021
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

 1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 1. Predmet oddaje v najem:

Nepremičnina s parc. št. 1059/15 k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 1059/15), v izmeri 923 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo.

 1. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 5.501,08 € /letno.

 1. Doba najema:

Nepremičnina se oddaja za določen čas 2 (dveh) let.

 1. Dovoljena dejavnost:

Nepremičnina se oddaja za namen funkcionalne rabe.

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeno zemljišče bo sklenjena Pogodba o oddaji nepremičnega premoženja, za določeno obdobje dveh (dveh) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

 1. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 18.10.2021 do 12:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

 • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • ponujena višina najemnine.
 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-392 (ga. Nataša Stolica).

 1. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«