Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja – Dekani

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20 – ZIUOPDVE), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

2. Predmet oddaje v najem:

Nepremičnina s parc. št. 1141/6, k.o. 2603 Dekani (ID znak: parcela 2603 1141/6, v  izmeri 1.715 m2, kot je razvidno iz grafike na tretji strani. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo (KU-22/4, KU 22/4-P#).

3. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 618,00 €/letno in je določena izkustveno na podlagi primerjave oddaje nepremičnin na tem območju ter na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B).

4. Varščina

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne najemnine (61,80 €), na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 00-0034 pri Upravi RS za javna plačila (UJP), z navedbo »namera oddaja 478-77/2023«.

Samo vplačana varščina brez oddane izjave o interesu se ne šteje kot oddana izjava o interesu in bo po poteku objave namere stranki vrnjena brez obresti v petnajstih dneh.

Vplačana varščina, kot garancija za resnost ponudbe, se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjo odprto letno izdano najemnino oz. se do njene višine poračuna morebitna škoda, ki bi jo utrpel najemodajalec v zvezi s kršitvijo pogodbenih določil najemne pogodbe. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine oz. najemne pogodbe poravnane, se neobrestovan in nerevaloriziran znesek vplačane varščine vrne.

Neizbranemu interesentu se varščina vrne brez obresti v petnajstih dneh po zaključku pogajanj.

5. Doba najema:

Nepremičnina se oddaja za določen čas 5 (pet) let.

6. Dovoljena dejavnost:

Nepremičnina se oddaja za opravljanje kmetijske dejavnosti.

Najemnik se zaveže nepremičnino očistiti sam, na lastne stroške.

7. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeno zemljišče bo sklenjena Pogodba o oddaji nepremičnega premoženja, za določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Bistvena sestavina pogodbe je plačilo določene najemnine. Če pogodbena stranka najemnine ne bo poravnavala v pogodbi določenem roku, se Pogodba o oddaji nepremičnega premoženja šteje za razdrto.

8. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 06.06.2023 do 12.00 ure.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnin/e;
  • opis namena uporabe nepremičnin;
  • ponujena višina najemnine;
  • dokazilo o plačilu varščine.

9. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Odpiranje ni javno.

10. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-275 (Anuška Šuber).

11. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.