Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja – Krkavče

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

1. Naziv in sedež upravljavca:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

2. Predmet oddaje v najem:
Nepremičnini s parc. št. 1463, k.o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1463), v izmeri 50 m2, kot je razvidno iz skice, ki je priloga te namere.

3. Izhodiščna najemnina:
Izhodiščna najemnina znaša 31,33€/letno.

4. Doba najema:
Nepremičnina se oddaja za določen čas 1 (enega) leta.

5. Dovoljena dejavnost:
Nepremičnina se oddaja za potrebe ureditve vrta.

6. Pogoji in sklenitev pogodbe:
Za navedeno zemljišče bo sklenjena Pogodba o oddaji nepremičnega premoženja, za določeno obdobje enega (1) leta, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

7. Izjava o interesu:
Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 10.10.2022 do 12:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

  • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • ponujena višina najemnine.

8. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:
Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

9. Pojasnila in informacije:
Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-392 (ga. Nataša Stolica).

10. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«