14. 06. 2021 Cepljenje brez naročanja ta teden tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 5. 2021
Datum objave:

Številka: 478-1/2021-7

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-488/2020

S parc. št. 1418, k. o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 1418), v izmeri 20 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev v naselju Krkavče. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.175,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-240/2006

S parc. št. 3139, k. o. Osp (ID znak: parcela 2597 3139), v izmeri 58 m2, meje nepremičnine niso urejene.

S parc. št. 3140, k. o. Osp (ID znak: parcela 2597 3140), v izmeri 104 m2, meje nepremičnine niso urejene.

S parc. št. *52, k. o. Osp (ID znak: parcela 2597 *52), v celotni izmeri 198 m2, meje nepremičnine niso urejene. Mestna občina Koper prodaja svoj solastniški delež v višini 242/768-in od celote.

Nepremičnine so na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Osp. Z navedenimi nepremičninami ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 8.180,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 7113-184/2009

S parc. št. 16/1, k.o. Loka (ID znak: parcela 2615 16/1), v izmeri 173 m2, prodaja se solastniški delež v višini 3/4-ine od celote. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Bezovica. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 4.282,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-64/2020

S parc. št. 4034/1, k. o. Kubed (ID znak: parcela 2614 4034/1), v izmeri 31 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Kubed. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.580,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-502/2020

S parc. št. 774/6, k. o. Plavje (ID znak: parcela 2589 774/6), v izmeri 30 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina je na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Plavje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.990,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-420/2020

S parc. št. 1611/7, k.o. Rakitovec (ID znak: parcela 2585 1611/7), v izmeri 40 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Rakitovec. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 942,80 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-51/2020

S parc. št. 2322/5, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 2322/5), v izmeri 115 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Manžan. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.812,30 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-473/2020

S parc. št. 6348/3, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6348/3), v izmeri 94 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za proizvodne dejavnosti, v obrtni coni Šalara. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.158,26 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-514/2008

S parc. št. 6310/401 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/401), v skupni izmeri 174 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/401 k.o. Semedela v izmeri 40 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/401 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.952,40 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-42/2021

S parc. št. 6310/365 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/365), v skupni izmeri 136 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6310/365 k.o. Semedela v izmeri 33 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/365 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.435,73 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 27. 5. 2021:

 • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
 • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur ali
 • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si .

 

Nova ponudba mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najnižji znesek višanja za izhodiščno vrednost do 5.000,00€ znaša 100,00€, za izhodiščno vrednost od 5.001,00€ do 10.000,00€ znaša 300,00€, za izhodiščno vrednost od 10.001,00€ do 15.000,00€ znaša 400,00€, ter za izhodiščno vrednost od 15.001,00€ do 19.999,00€ znaša 600,00€.

Pri prodaji solastniških deležev v lasti Mestne občine Koper imajo skladno s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/13, 23/20) solastniki predkupno pravico na nepremičninah.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. Zaradi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1 (Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE)).

V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER