06. 07. 2021 Občina zagotavlja dodaten dan za brezplačno testiranje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju s parc. št. 753/4, k.o. Škofije

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 29. 7. 2021
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA
USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

 1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 1. Predmet ustanovitve stavbne pravice:

Stavbna pravica se ustanavlja na delu nepremičnine s parc. št. 753/4, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 753/4), v izmeri 13,07 m2, kot je razvidno iz skice, ki je priloga te namere. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije, na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, z oznako KC-25.

 1. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice:

Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice znaša 202,85 € za obdobje 2 let.

 1. Doba ustanovitve stavbne pravice:

Na delu nepremičnine se ustanavlja stavbna pravica za določen čas dveh (2) let. Navedeno nadomestilo za ustanovitev stavbne  pravice ne vsebuje 22% DDV.

 1. Namen ustanovitve stavbne pravice:

Stavbna pravica se ustanavlja za namen izgradnje montažne transformatorske postaje EEN ŠKOFIJE ŠOLA, v izmeri 13,07 m2 (dimenzije 4,95 m x 2,64 m x 2,63 m – d x š x v), v skladu s skico, ki je priloga te namere.

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeno zemljišče bo sklenjena Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnem premoženju, za določeno obdobje dveh (2) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 1. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 29.07.2021, do 12:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

 • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju;
 • ID znak nepremičnine;
 • ponujena višina nadomestila za ustanovitev stavbne pravice.
 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe za ustanovitev stavbne pravice zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-517 (ga. Martina Anderluh).

 1. »Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«