Preglej vse objave

Pavšalna turistična taksa za leto 2023

Interesno področje: Turizem in prireditve
Datum objave:

OBVESTILO – POZIV

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in Odlokom o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18 in 77/23) so lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj dolžni plačati turistično takso, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku.

Kot počitniško hišo ali počitniško stanovanje se šteje stanovanjska stavba ali stanovanje, ki se uporablja za sezonsko ali občasno prebivanje in v tem stanovanju ali stavbi ni prijavljenih oseb s stalnim prebivališčem ali se ne daje v najem.

Lastnike tovrstnih stanovanj pozivamo, da najkasneje do 5. aprila sporočijo, ali je v stanovanju prijavljeno stalno prebivališče, ali se oddaja v najem, ali je neprimerno za bivanje ali prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija).

Skladno s 6. členom Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper so do oprostitve plačila pavšalne turistične takse upravičeni:

OPROSTITEV OBVEZNE PRILOGE
1.       Zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija). ·         ustrezni fotografski material, ustrezna dovoljenja/dokumenti oziroma z ogled nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca.
 

 

2.       Zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem.

·         Fotokopija obrazca napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem;

·         Potrdilo o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije;

·         Prijava vsaj začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniške hiše ali počitniškega stanovanja.

3.       Lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. ·         Dokazilo o stalnem prebivališču osebe, ki v stanovanju prebiva.

 

Zavezanci, ki so na podlagi Odloka upravičeni do oprostitve plačila turistične takse v letnem pavšalnem znesku ter želijo oprostitev uveljavljati, lahko podatke posredujejo na predpisanem spletnem obrazcu dostopnem na povezavi:

https://www.koper.si/obcina/obcinska-uprava/urad-za-gospodarstvo-kmetijstvo-in-razvoj/turisticna-in-pavsalna-turisticna-taksa/,

lahko pa izpolnjen obrazec dostavijo osebno ali pošljejo po pošti  na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si.

Pridobljeni podatki bodo občini služili kot osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse za leto 2023.

Če občina v navedenem roku ne bo prejela ustreznih dokazil, bo lastnike počitniških hiš ali počitniških stanovanj obravnavala kot zavezance za plačilo pavšalne turistične takse.

Za pojasnila v zvezi z izračunom, plačilom in oprostitvami plačila  turistične takse v pavšalnem znesku v Mestni občini Koper je pristojen Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, kontaktna oseba Magdalena Škrlj Bura,  telefonska številka 05/6646-216.