Turistična in pavšalna turistična taksa

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1) (v nadaljevanju Zakon) in Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (v nadaljevanju Odlok) se obračunavata turistična in promocijska taksa.

Na območju Mestne občine Koper so na podlagi Zakona in Odloka zavezanci za plačilo turistične takse:

 • državljani RS in tujci, ki na območju Mestne občine Koper prenočujejo v nastanitvenem obratu (t.i. nočitvena turistična taksa);
 • lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (t.i. pavšalna turistična taksa);
 • lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.

Za dodatna pojasnila in pomoč v povezavi s turistično takso smo vam na razpolago telefonsko na številki 05/6646-216 ali preko e-pošte na naslovu obcina@koper.si.

Pravna podlaga: 

 1. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/2018 in 77/23):
 2. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18)

 

Nočitvena turistična taksa

Višina turistične takse od 1. 1. 2024 znaša:

 • 2,50 € na osebo/na dan → polna turistična taksa (2,00 € na osebo/na dan) + promocijska taksa (25 % od TT = 0,50 € na osebo/na dan),
 • 1,25 € na osebo/na dan → polovična turistična taksa (1,00 € na osebo/na dan) + promocijska taksa (25 % od TT = 0,25 € na osebo/na dan).

Gostitelji so pobrano turistično in promocijsko takso na podlagi 21. člena ZSRT-1 in 7. člena Odloka dolžni nakazati na poseben račun Mestne občine Koper do 25. dne v mesecu za pretekli mesec:

IBAN: SI56 0125 0845 2057 807 (Banka Slovenije)
SKLIC: SI19 davčna številka zavezanca – 07129

Pravna podlaga: 

 1. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 77/2023)

Oprostitve plačila turistične takse:

ZSRT-1 predvideva tudi oprostitve in polovične oprostitve plačil turistične takse (in posledično promocijske takse). Te opredeljuje 18. člen ZSRT-1 

Pavšalna turistična taksa

Skladno s 4. členom Odloka turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj znaša:

 • za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR.

Na podlagi 6. člena Odloka so plačila pavšalne turistične takse oproščeni:

 • zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanec dokazuje z ustreznim fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z ogledom nepremičnine na podlagi vloge zavezanca;
 • zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje, je bilo v posameznem letu oddano v najem, kar zavezanec dokazuje s fotokopijo obrazca napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in potrdila o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije ter s prijavo vsaj začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavane počitniške hiše ali počitniškega stanovanja;
 • lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper.

Turistično takso zavezanci nakažejo na poseben račun, določen v prejeti odločbi v rokih, ki jih opredeljuje ZRST-1, oziroma v roku, opredeljenem v odločbi.

V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse.

Poziv za posredovanje podatkov za odmero turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku na območju Mestne občine Koper

Mestna občina Koper poziva dosedanje in nove zavezance za plačilo turistične takse v pavšalnem znesku iz 3. člena Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18 in 77/23) – v nadaljevanju: odlok – k oddaji podatkov, za katere vodi evidenco v skladu z 9. členom odloka.

Obrazec za posredovanje podatkov je dostopen na povezavi.

Novi zavezanci, lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj na območju Mestne občine Koper, in zavezanci, ki uveljavljajo oprostitev plačila turistične takse v pavšalnem znesku so dolžni posredovati podatke na predpisanem spletnem obrazcu do vključno 31.01. za preteklo leto. Izpolnjen obrazec je možno tudi osebno dostaviti ali poslati na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si.

Pritožbe zoper obračun pavšalne turistične takse

Zavezanci, ki so prejeli odločbo o odmeri pavšalne turistične takse, se lahko zoper odločbo pritožijo po postopku in v roku, ki je zapisan v pouku o pravnem sredstvu na dnu odločbe. Pritožba se vloži skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, ob vložitvi je treba tudi poravnati upravno takso v višini 18,10 EUR. Pritožbo lahko zavezanci oddajo osebno na vložišču Mestne občine Koper in hkrati poravnajo upravno takso z gotovino ali plačilnimi karticami. Upravno takso pa lahko poravnajo tudi z bančnim nakazilom, in sicer z naslednjimi podatki:

Podatki o prejemniku
Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

BIC
BSLJSI2X

Koda namena
GOVT

Namen
Ime in priimek zavezanca za plačilo upravne takse in pripis »Pritožba LPTT«. Če se plačnik razlikuje od zavezanca, v besedilo namena zapišite ime zavezanca, ne plačnika!

TRR: SI56 0125 0450 0309 138

SKLIC: SI11  75493-7111002-ŠTEVILKA ODLOČBE*

* Številka odločbe je odtisnjena pod glavo dokumenta (Zadeva:) v obliki 423-zaporedna številka/leto-št.dokumenta v zadevi (npr. 423-1/2022-1, 423-1111/2022-1 itd.) V sklic vpišite številko odločbe v obliki 423zaporedna številka, torej brez letnice in št. dokumenta v zadevi. Primer sklica za odločbo 423-1/2022 je SI11 75493-7111002-4231, za odločbo 423-11/2022 je SI11 75493-7111002-42311, za odločbo 423-111/2022 je SI11 75493-7111002-423111, za odločbo 423-1111/2022 pa SI11 75493-7111002-4231111.

Primer izpolnjenega UPN obrazca za plačilo upravne takse za pritožbo zoper odločbo št. 423-100/2022-1:

Primer izpolnjenega UPN obrazca za plačilo upravne takse za pritožbo zoper odmero pavšalne turistične takse

Lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih

Na podlagi 10. člena Odloka je upravljavec turističnega pristanišča dolžan v imenu in za račun občine pobirati turistično takso od lastnikov plovil, ki so zavezanci za plačilo turistične takse v letnem pavšalnem znesku.

Turistična taksa v letnem pavšalnem znesku za lastnike plovil na stalnem privezu v turističnem pristanišču znaša:

 • za plovila do 8 m dolžine: 30,00 EUR,
 • za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 60,00 EUR,
 • za plovila nad 12 m dolžine: 90,00 EUR.

Upravljavec turističnega pristanišča, ki sklepa pogodbe z lastniki plovil o najemu turističnih privezov v turističnih pristaniščih, je dolžan vsako leto, najkasneje do 28. februarja (npr. do 28. 2. 2020 za leto 2019), občini dostaviti podatke o sklenjenih pogodbah za preteklo leto (podatek o osebnem imenu in stalnem naslovu prebivališča lastnika plovila, davčni številki lastnika plovila, podatke o dolžini plovila ter obdobju zakupa stalnega priveza v turističnem pristanišču). Na podlagi teh podatkov občina izda upravljavcu turističnega pristanišča skupno odločbo za plačilo turistične takse. Navedene podatke občina potrebuje tudi za vzpostavitev in vodenje evidence lastnikov plovil.

Dodatne informacije:

 1. eTurizem;
 2. Aplikacija Turistična taksa;
 3. Register nastanitvenih obratov;
 4. Poročanje o gostih in prenočitvah
 5. Vpis sobodajalcev v register.