Preglej vse objave

Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta rušitve in novogradnje OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

Interesno področje: Prostorski razvoj in gradnja, Investicije
Datum objave:

Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta rušitve in novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Mestna občina Koper na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) poziva promotorje (potencialne zasebne partnerje) k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt rušitve in novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, na podlagi na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 (Uradni list RS, št. 204/20) in Načrta razvojnih programov 2021-2024.

Predmet poziva je javno zasebno – partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let. Predmet projekta je rušitev obstoječe šole ter novogradnja nove OŠ Škofije na isti lokaciji. Pri tem se ohranita obstoječa šolska telovadnica ter šolsko igrišče. V sklopu projekta se prometno uredi območje šole.

Izvedba investicije je predvidena september 2021- december 2022.

VSEBINA IN OBLIKA VLOGE

Za vlogo niso predpisani obrazci. Vloga o zainteresiranosti se lahko odda v obliki, ki je vlagatelju najbolj ustrezna.

Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva promotorju ne zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi in sklenitvi morebitnega javno-zasebnega partnerstva ali pri vodenju drugih postopkov, katerih cilj je izvedba predmetnega projekta.

 Vloga mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja z analizo razvojnih možnosti in sposobnosti promotorja ter kontaktno osebo promotorja in njene kontaktne podatke (telefon, GSM in e-pošta);
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • časovni načrt izvedbe,
  • druge zadeve, ki so z vidika promotorja kot potencialnega zasebnega partnerja pomembne za izvedbo projekta.

Javni partner ne bo obravnaval vlog, ki ne bodo imela vseh zgoraj navedenih vsebin. Javni partner ima pravico izvesti pojasnjevalne in uskladitvene sestanke za razjasnitev predlagane rešitve.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Rok za oddajo vlog je 07. 05. 2021 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do navedenega roka.

Pristojni osebi za podajanje informacij sta vodja Službe za investicije Mestne občine Koper Petar Ziraldo in Alenka Čurin Kavre (alenka.curinkavre@koper.si, tel. 05/6646-267).