Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razpis za delovno mesto INFORMATIK VII/1 – ZA DIGITALNI RAZVOJ v Službi za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

INFORMATIK VII/1 – ZA DIGITALNI RAZVOJ
v Službi za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (Klasius-P-16): 0610 – računalništvo in informatika,
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • znanje na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež,
 • znanje s področja baz podatkov,
 • znanje na področju sodobnih programskih orodij.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

 

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • izvajanje zahtevnejših normativno pravnih, analitičnih, organizacijskih in drugih strokovnih nalog na področju digitalnega razvoja in informacijske varnostne politike občine,
 • izvajanje nalog digitalizacije in optimizacije delovnih procesov občine,
 • izvajanje podpornih nalog za Medobčinsko upravo Istra iz delovnega področja organizacijske enote,
 • skrbništvo informacijskih sistemov, komunikacijskih naprav in aplikacij ter administracija baze podatkov,
 • zagotavljanje delovanja strežnikov, delovnih postaj, omrežij operacijskih sistemov in njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij,
 • izvajanje dela na področju zaščite podatkov, odprave napak v delovanju in planiranje nadgradnja delovnih postaj,
 • instalacija programske in strojne opreme na delovnih postajah uporabnikov,
 • načrtovanje in sodelovanje pri vzpostavljanju, razvoju in vzdrževanju prostorskega informacijskega sistema ter aplikacij in baze podatkov za NUSZ,
 • configuration management in change management,
 • vzdrževanje in zagotavljanje nemotenega delovanja ter načrtovanja širitve sistema informacijsko komunikacijskih tehnologij občine,
 • izvajanje nalog vzdrževanja računalniške in druge digitalne opreme,
 • svetovanje in podpora uporabnikom pri delu s programsko ter strojno opremo in razvoju poslovnih aplikacij,
 • izvajanje internih izobraževanj uporabnikov in obveščanje o spremembah v informacijskih tehnologijah v uporabi,
 • sodelovanje pri postopkih javnih naročil z delovnega področja organizacijske enote,
 • pripravljanje strokovnih podlag, poročil, načrtov, gradiv, mnenj, razvojnih projektov, informacij, analiz ter drugih gradiv z delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje pri vsebinski pripravi razvojnih projektov občine in postopkih pridobivanja sredstev za izvajanje razvojnih projektov s področja informacijske tehnologije, sistemske infrastrukture, e-uprave in drugih digitalnih tehnologij ter digitalnih projektov,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave, organi občine, krajevnimi skupnostmi, zunanjimi izvajalci in strankami z namenom učinkovitega izvajanja dela iz delovnega področja organizacijske enote,
 • nadomeščanje zaposlenih v organizacijski enoti v skladu z navodili vodje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 8 mesecev delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno (osnovna šola, srednja šola, izpit, tečaj, idr.),
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju računalniških komunikacij in lokalnih mrež,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja s področja baz podatkov,
 7. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja na področju sodobnih programskih orodij.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov (lahko tudi s pisnim preizkusom). Delovne izkušnje in izobrazba se naknadno dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih mora biti razviden čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih, kjer Mestna občina Koper opravlja svoje naloge ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Informatik VII/1 – za digitalni razvoj« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.