Preglej vse objave

Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine v Mestni občini Koper

Interesno področje: Javne službe
Datum objave:

Na podlagi prvega odstavka 44.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) in prvega odstavka 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine (Uradni list RS, št. 77/23), Mestna občina Koper objavlja

javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine v Mestni občini Koper

 

Mestna občina Koper vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine na območju Mestne občine Koper, najkasneje do 16. 4. 2024 do vključno 14. ure, in sicer:

  • osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali
  • po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,

pri čemer zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja ponudbe (prejemna teorija).

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Koper in na Portalu javnih naročil.