Vse vloge, obrazci in predpisi

Sestavine prostorskih izvedbenih aktov, ki so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana MOK