Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe