Vse vloge, obrazci in predpisi

ZN območja ‘Kare ob Vzhodni vpadnici’

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list RS, št. 58/07).

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).