Preglej vse novice

Sklep o uvedbi postopka po neznanem storilcu

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Številka: 0611-115/2019-3

 

 

Občinski inšpektor, Mestne občine Koper, izdaja na podlagi 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št., 24/06, 126/07 in 65/2008, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013 ), 2. odstavka 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Koper (Uradne objave, štev. 30/01, 29/03 in  Uradni list RS 39/07, 110/10) ter 8.  člena  Gradbenega zakona (Uradni list RS, štev. 61/17,72/17-popr.) po uradni dolžnosti naslednji

 

 

SKLEP

 

  1. Uvede se upravni postopek zaradi odstranitve nedovoljeno postavljenega  objekta (garaže) na zemljišču s parcelno štev. 1723/63 k.o. Škofije v naselju Škofije  v  naravi javno dobro, zoper lastnika oz. uporabnika.
  2. Vabi se osebo, ki je lastnik ali uporabnik objekta, postavljenega na navedenem  zemljišču, da se v 15 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, zglasijo pri Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper,  Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, ( kletni prostori za večnamensko dvorano » ARENA Bonifika«)
  3. V skladu s 94. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013) se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samih objektih,  oglasni deski MOK, spletnem portalu MOK.

 

 

obrazložitev

 

Občinski inšpektor je dne 25.09.2019 ob 10.25 uri na kraju samem ugotovil, da je na zemljišču s parcelno štev. 1723/63 k.o. Škofije, v naravi javno dobro, postavljen enostaven montažen objekt-garaža dimenzij širine; 3,1m, dolžine; 5m, višine; 2,5m brez dovoljenja oz. soglasja pristojnega občinskega upravnega organa.

 

Ker gre v tem primeru za objekt, ki je že postavljen in katerega lastništvo ni bilo mogoče ugotoviti, je občinski inšpektor odločil, da uvede postopek zoper lastnika oz. uporabnika  postavljenega objekta po uradni dolžnosti zaradi odstranitve nedovoljene postavitve le-tega.

 

Ker stranka inšpekcijskemu organu ni znana, je bil uveden postopek zoper njo z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen  Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013).

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah Uradni list R Slovenije, št.  106/10- UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/14-ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 ZKZaš) se za ta sklep taksa ne plača.

 

 

INŠPEKTOR II :

Zdenko Bakarič