Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Sklep o uvedbi postopka po neznanem storilcu

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Številka: 0611-119/2020-2

Datum: 3 .12.2020

 

Občinski inšpektor, Mestne občine Koper, izdaja na podlagi 126. in 131. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št., 24/06, 126/07 in 65/2008, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013 ), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper ( Uradni list RS 61/19) ter 8.  člena  Gradbenega zakona (Uradni list RS, štev. 61/17,72/17-popr.) po uradni dolžnosti naslednji

 

 

SKLEP

 

  1. Uvede se upravni postopek zaradi odstranitve nedovoljeno postavljenih pomožnih  kmetijskih objektov  na zemljišču s parcelno štev. 6015/9 k.o. Bertoki na Serminu  v  naravi javno dobro, zoper lastnika oz. uporabnika.
  2. Vabi se osebo, ki je lastnik ali uporabnik objektov, postavljenih na navedenem  zemljišču, da se v 15 dneh po tem, ko se šteje, da je bil ta sklep vročen, podajo pisno izjavo Službi za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10 , 6000 Koper.
  3. V skladu s 94. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013) se šteje, da je ta sklep vročen po preteku 15 dni od dneva objave na samih objektih,  oglasni deski MOK, spletnem portalu MOK.

 

obrazložitev

 

Občinski inšpektor je dne 26.11.2020 ob 10.02 uri na kraju samem ugotovil, da se na zemljišču s parcelno štev. 6051/9 k.o. Bertoki v naravi javno dobro, postavljeni zapuščeni  trije enostavni pomožni kmetijski objekti med katerima sta dva lesena in eden zidan iz armiranega betona založeni z raznim odpadnim materialom in  za postavitev ni bilo izdano dovoljenje oz. soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.

Ker gre v tem primeru za objekte, ki so že postavljeni in katerih lastništvo ni bilo mogoče ugotoviti, je občinski inšpektor odločil, da uvede postopek zoper lastnika oz. uporabnika  postavljenih objektov po uradni dolžnosti zaradi odstranitve nedovoljene postavitve le-teh.

Ker stranka inšpekcijskemu organu ni znana, je bil uveden postopek zoper njo z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen  zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08, 47/09, 48/09, 08/10, 82/2013).

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba

Na podlagi 2. točke 23. člena. Zakona o upravnih taksah ( Uradni list R Slovenije, št.  106/10- UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 ZKZaš) se za ta sklep taksa ne plača.

 

 

 

 

Zdenko Bakarič, dipl.upr.org
Občinski inšpektor II

 

Vročiti:

  • objava spletni portal MOK
  • oglasna deska MOK
  • nalepiti na objekt