Stališča do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lama-Dekani«